„Холдинг БДЖ” ЕАД открива конкурс за: „Избор на доставчици за доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ПВЦ Паничище, ПВЦ Приморско и ПВЦ Железничар към Поделение за „Почивна дейност” при „Холдинг БДЖ“ ЕАД”

1. Описание на обекта на конкурса: „Избор на доставчици за доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ПВЦ Паничище, ПВЦ Приморско и ПВЦ Железничар към Поделение за „Почивна дейност” при „Холдинг БДЖ“ ЕАД”, чрез сключване на писмен договор за следните обекти /ПВЦ/ на доставки и срокове:

  • За ПВЦ Паничище (гр. Сапарева баня, местност Паничище) – за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договор;
  • За ПВЦ Приморско (гр. Приморско, ул. „Сирена” № 8) – от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г., от 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.;
  • За ПВЦ Железничар (гр. Варна, к.к. Чайка 1-спирка „Журналист”) – от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г., от 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.

2. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдената конкурсна документация.

3. Разглеждането на постъпилите предложения ще се извърши на 21.02.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет.1 всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди посочената дата за провеждане на конкурса.

4. Изисквания към участниците:

4.1. Предложения за участие в конкурса се подават от участници – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по ЗДДС. Потенциалните доставчици на вино и спиртни напитки следва да притежават валиден лиценз за търговия с тези продукти;

4.2. До участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на конкурсната документация - образец № 1 към конкурсната документация;

4.3. До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него дружества – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

4.4. До участие в конкурса не се допускат лица, които са свързани лица по смисъл на § 1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с дружеството – организатор на конкурса, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, или със служители на ръководна длъжност в тези дружества;

4.5. До участие в конкурса не се допускат лица, които са сключили договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4.6. До участие в конкурса не се допускат лица, които са в открито производство по несъстоятелност и ликвидация към датата на подаване на документите за участие.

5. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на „Холдинг БДЖ” ЕАД: www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК, от която същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

6.  Критерий за оценка на предложенията  - „най-ниска цена”.

7.  Срок на валидност на предложенията – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889946666 – Лилия Аспарухова, гл.експерт в отдел „Поръчки” при “Холдинг БДЖ” ЕАД; 0889710903 – Станислав Славов, експерт маркетинг и поръчки в Поделение за „Почивна дейност” при „Холдинг БДЖ” ЕАД.

         

          

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??