Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи площи за поставяне на кафе и вендинг автомати

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 430/27.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Протокол № 27-11/17 от 22.11.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/ и Протокол № 246/17.01.2018 г. на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. „Площ № 1 – 1,00 кв.м“, за поставяне на кафе – автомат, намиращ се на първия етаж в административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3.1, с местонахождение ул. „Иван Вазов“ № 3, район „Средец“, община Столична, гр. София, област София град, в режим на съсобственост, както следва: 50% идеални части – държавна собственост, предоставени за управление на ДП „НК ЖИ” и 50% идеални части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Търгът ще се проведе на 13.04.2018 г. (петък) в административната сграда на ДП „НКЖИ“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала (стая № 116) от 10:00 ч., при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ДП „НКЖИ“ – Централно управление или по банков път по банкова сметка на ДП „НКЖИ“ – Централно управление.

2. „Площ № 2 – 1,00 кв.м“, за поставяне на вендинг – автомат за пакетирани изделия и студени напитки, намиращ се на първия етаж в административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3.1, с местонахождение ул. „Иван Вазов“ № 3, район „Средец“, община Столична, гр. София, област София град, в режим на съсобственост, както следва: 50% идеални части – държавна собственост, предоставени за управление на ДП „НК ЖИ” и 50% идеални части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Търгът ще се проведе на 13.04.2018 г. (петък) в административната сграда на ДП „НКЖИ“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала (стая № 116) от 11:00 ч., при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ДП „НКЖИ“ – Централно управление или по банков път по банкова сметка на ДП „НКЖИ“ – Централно управление.

3.„Площ № 1 – 1,00 кв.м“, за поставяне на кафе – автомат, намиращ се на третия етаж в административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3.1, с местонахождение ул. „Иван Вазов“ № 3, район „Средец“, община Столична, гр. София, област София град, в режим на съсобственост, както следва: 50% идеални части, предоставени за управление на ДП „НК ЖИ” и 50% идеални части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Търгът ще се проведе на 13.04.2018 г. (петък) в административната сграда на ДП „НКЖИ“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала (стая № 116) от 13:00 ч., при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ДП „НКЖИ“ – Централно управление или по банков път по банкова сметка на ДП „НКЖИ“ – Централно управление.

4. „Площ № 2 – 1,00 кв.м“, за поставяне на вендинг – автомат за пакетирани изделия и студени напитки, намиращ се на третия етаж в административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3.1, с местонахождение ул. „Иван Вазов“ № 3, район „Средец“, община Столична, гр. София, област София град, в режим на съсобственост, както следва: 50% идеални части, предоставени за управление на ДП „НК ЖИ” и 50% идеални части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Търгът ще се проведе на 13.04.2018 г. (петък) в административната сграда на ДП „НКЖИ“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала (стая № 116) от 14:00 ч., при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ДП „НКЖИ“ – Централно управление или по банков път по банкова сметка на ДП „НКЖИ“ – Централно управление.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 ч. на 02.04.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ДП „НКЖИ“ - ЦУ на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ“ – Централно управление на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 (партер) в срок до 16:00 ч. на 10.04.2018 г. (вторник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.04.2018 г. (вторник).

Депозит за участие в търговете се внася до 16:00 ч. на 10.04.2018 г. (вторник) в касата или по банкова сметка на ДП „НКЖИ“ – Централно управление.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до 05.04.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, тел. 02/ 932 33 84 Г. Димитрова, 02/932 30 67 Д. Лалева и 02/932 21 65 Г. Александрова.

 

Debug: ??x??