„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 2 998 /две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ броя резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, описани подробно в приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 25 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??