Списък на контейнерите, продадени при проведения на 15.11.2018 г. търг за продажба на 1568 броя контейнери, в състоянието което са, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, в т.ч. 756 броя голямотонажни контейнери, 727 броя среднотонажни контейнери и 85 броя малкотонажни контейнери, разделени в 1756 лота, описани в Приложение № 1 към тръжната документация.

Debug: ??x??