Димитър Mихайлов

Димитър Mихайлов

Член на Съвета на директорите


Назад

Димитър Mихайлов е член на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД от м. август 2023 г.

Назначен е на основание чл. 52, ал. 1 по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, валидно до провеждането на конкурс за избор на председател и членове на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Притежава дългогодишен опит в организирането, ръководенето и контрола на цялостната финансово-счетоводна дейност в структурата на Българските държавни железници. През по-голямата част от своята кариера изпълнява длъжността главен счетоводител на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. За толкова години в системата на железницата познава изключително добре финансово-счетоводните дейности на дружеството и координира успешно с методически указания дейността в дружествата за пътнически и товарни превози в групата на холдинговата структура.

Димитър Mихайлов е магистър по икономика със специалност „Банков мениджмънт“ и бакалавър по „Финанси“ от Икономически университет – гр. Варна. Притежава The EY Diploma in International Financial Standart от EY Bulgaria.

Debug: ??x??