Политика по качество

 

МИСИЯ НА „ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

Мисията на „Холдинг БДЖ" ЕАД е чрез компетентно и професионално управление на дъщерните си дружества, да осигури устойчиво развитие на транспортните услуги за превоз на пътници и товари в железопътния сектор, като балансирано удовлетворява изискванията на социалните партньори и другите заинтересовани страни.

ВИЗИЯ НА „ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

"Холдинг БДЖ" ЕАД се стреми да превърне дъщерните си дружества в предпочитани партньори за предоставяне на услугата превоз на пътници и превоз на товари по националната и международната железопътни мрежи, чрез прилагане на най-добри управленски практики, съобразявайки се с новите предизвикателства при реализацията на националната и общоевропейската политики в железопътния транспорт.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на „Холдинг БДЖ" ЕАД, чрез прилагане на системен подход към процесите за управление на дъщерните си дружества, осъзнато се стреми към подобряване на своята система за качествено управление. Отчитайки наличните човешки и материални ресурси, ние се стремим, да осигурим ефикасно управление на предоставяните транспортни услуги в железопътния сектор, чрез подходящо бизнес планиране и ефективно целеполагане, съобразявайки се с интересите и изискванията на заинтересованите страни и обществото като цяло и запазвайки първостепенната роля на безопасността.

Ръководството на Холдинг БДЖ" ЕАД. в лицето на Изпълнителния директор и Съвета на директорите, официално декларира настоящата ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО и определя своите СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Възстановяване на конкурентоспоосбността и нарастване на пазарния дял на групата на „Холдинг БДЖ" ЕАД и на железопътния транспорт като цяло чрез:

  • Модернизация и обновяване на подвижния състав; Внедряване на интегрирани информационни системи оперативно административно управление;
  • Устойчиво подобряване на финансовото състояние на дружеството и групата;
  • Подобряване на обслужването на клиентите и увеличаване на тяхната удовлетвореност;
  • Поддържане на високо ниво на компетентност и ангажираност на служителите с цел максимална ефективност и резултатност на процесите и дейностите.

Като Изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ" ЕАД, декларирам личното си участие при изпълнение на обявената Политика и поемам отговорността, тя винаги да бъде адекватна, актуална и разбрана от служителите.

Изпълнителен директор

инж. Атанас Атанасов

Март 2023 .г

 

За Холдинг БДЖ

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение

Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение

Тарифата е разработена на основание Закона за железопътния транспорт...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Debug: ??x??