Информация за прекратени процедури

В изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, са прекратени следните търгове:

1. Повторен търг с тайно наддаване за продажба на 2 411 (две хиляди четиристотин и единадесет) броя товарни вагона за междурелсие 1 435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 411 лота, с дата на провеждане – 27.04.2021 г.

2. Търг с тайно наддаване за продажба на 24 /двадесет и четири/ позиции резервни части и материали, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 /един/ лот, с дата на провеждане – 26.04.2021 г.

3. Търг с тайно наддаване за продажба на 432 /четиристотин тридесет и две/ позиции резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Локомотивно депо София, район Подуяне, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 4 /четири/ лота, с дата на провеждане – 28.04.2021 г.

Търговете са прекратени с решения на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, взети на 26.04.2021 г., публикувани на същата дата на официалния сайт на дружеството, меню „Профил на купувача“, подменю „Продажби“.

На всеки участник, обявен за спечелил лотове на проведения на 16.04.2021 г. търг с тайно наддаване за продажба на 2 411 (две хиляди четиристотин и единадесет) броя товарни вагона за междурелсие 1 435 мм, ще бъде изпратена писмена информация за по-нататъшното процедиране.

Допълнителна информация може да се получи на телефон: 02 8907 304.

Debug: ??x??