"Холдинг БДЖ" ЕАД прекратява повторен търг с тайно наддаване за продажба на 2 411 (две хиляди четиристотин и единадесет) броя товарни вагона за междурелсие 1 435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 411 лота, открит с Решение № 01-05-5 от 26.03.2021 г. на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Debug: ??x??