"Холдинг БДЖ" ЕАД прекратява повторен търг с тайно наддаване за продажба на 2 411 (две хиляди четиристотин и единадесет) броя товарни вагона за междурелсие 1 435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 411 лота, открит с Решение № 01-05-5 от 26.03.2021 г. на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??