Поръчки

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

11.06.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни консумативи за нуждите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за 24 /двадесет и четири/ месеца”

Срок за представяне на оферти до 18.06.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Камелия Миленкова, отдел „Администрация, протокол и връзки с обществеността”, телефон - 0886 848 067.

23.05.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на доставчик на цифрова телевизия и интернет за почивните бази, стопанисвани от Поделение за почивна дейност /ППД/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, делима на 11 обособени позиции“

Срок за представяне на оферти до 14.06.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Владимир Тумбев - Директор на „Поделение за почивна дейност“ – тел.: 0899 885 333

17.05.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на мебели, спални, легла и матраци за обзавеждане на стаи в ЦПВК "Паничище" към Поделение за почивна дейност на „Холдинг БДЖ” ЕАД”

Срок за представяне на оферти до 27.05.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Владимир Тумбев - Директор на „Поделение за почивна дейност“ – тел.: 0899 885 333

20.03.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Текущ ремонт на 11 броя стаи и 2 броя апартаменти на 4-ти етаж в ЦПВК „Паничище” към „Поделение за почивна дейност“ към „Холдинг БДЖ” ЕАД”

Срок за представяне на оферти до 29.03.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Владимир Тумбев - Директор на „Поделение за почивна дейност“ – тел.: 0899 885 333

29.01.2024 • Поръчки

„Изготвяне от независими оценители на оценки на активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на „Вътрешни правила за сключване на сделки с материални активи – движими вещи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД/„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД/„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, „Вътрешни правила за сключване на сделки с недвижимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД/“БДЖ – Товарни превози“ ЕООД/“БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“, както и за други възникнали необходимости”. Условията за участие в поръчката са посочени в приложената Покана, с рег. № 01-23-3/29.01.2024 г.

Срок за подаване на оферти – до 16:30 часа на 26.02.2024 г. Лице за контакти: Лилия Аспарухова, гл. експерт „Поръчки“, тел.: 0889 946 666.

16.01.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Публикуване на информационни и ПР материали, свързани с популяризиране на дейността и изграждане на положителен обществен имидж за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните дружества, за срок от 12 месеца”

Срок за представяне на оферти - до 19.01.20243 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с настоящата покана и изпълнението на поръчката може да се обърнете към: – ръководител отдел „АВПО“, тел.: 0889844173

29.12.2022 • Поръчки

Покана за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Проучване и анализ на възможностите за получаване на безвъзмездно финансиране на дейностите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД“

Срок за представяне на оферти - до 06.01.2023 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с настоящата покана, може да се обърнете към: - Във връзка с документите за поръчката - Незабравка Алексиева – гл. експерт в отдел „Поръчки, тел.: 0884 280 912; - Във връзка с изпълнението на поръчката – директор „Финанси“ на „Холдинг БДЖ” ЕАД, тел.: 0887 796 477.

15.09.2022 • Поръчки

Покана за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Оценка и анализ на ползите и рисковете от преобразуването на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД чрез вливане в „Холдинг БДЖ“ ЕАД“

Допълнителна информация относно участието в поръчката може да получите на телефон: 0884 280 912 - Незабравка Алексиева – гл. експерт в отдел „Поръчки; 0884 236 829 – Димитър Михайлов – главен счетоводител на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

25.05.2017 • Поръчки

Доставка на 180 000 литра гориво за отопление за нуждите на ЦПВК "Паничище", стопанисван от Поделение за почивна дейност към "Холдинг БДЖ" ЕАД, за период от 3 години

Доставка на 180 000 литра гориво за отопление за нуждите на ЦПВК "Паничище", стопанисван от Поделение за почивна дейност към "Холдинг БДЖ" ЕАД, за период от 3 години, на основание чл. 41, ал. 1 от Правилата за възлагане на поръчки в "Холдинг БДЖ" ЕАД, във връзка с взето от Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД решение по т. 6 от Протокол № 191/07.04.2017 г.

09.02.2017 • Поръчки

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА № 1/23.01.2017 г.

Във връзка с публикувана на интернет страницата на "Холдинг БДЖ" ЕАД, обява № 1/23.01.2017г. за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга – изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” – за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” – за период от 01.05.2017 г. – 31.10.2017 г. и ПВЦ „Железничар” – за период от 01.05.2017 г. – 31.10.2017 г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, Ви информирам, че в първоначално определения срок за получаване на оферти по горецитираната поръчка

23.01.2017 • Поръчки

Обява за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга - изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г. и ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г.

За възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга - изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г. и ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”.

30.06.2016 • Поръчки

Удължаване на срока за събиране на оферти по покана за представяне на оферта за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на активи, собственост "Холдинг БДЖ" ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за определяне на справедлива пазарна стойност на класове дълготрайни материални активи (ДМА)": "локомотиви (без подклас ДМВ и ЕМВ), товарни и пътнически вагони" и "земи', собственост на "Холдинг БДЖ' ЕАД, за които се очаква да се черпи икономическа изгода за повече от един отчетен период, едновременно с това определяне на полезния живот на активите след оценката, както и за други цели

Удължаване на срока за събиране на оферти по покана за представяне на оферта за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на активи, собственост "Холдинг БДЖ" ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за определяне на справедлива пазарна стойност на класове дълготрайни материални активи (ДМА)": "локомотиви (без подклас ДМВ и ЕМВ), товарни и пътнически вагони" и "земи', собственост на "Холдинг БДЖ' ЕАД, за които се очаква да се черпи икономическа изгода за повече от един отчетен период, едновременно с това определяне на полезния живот на активите след оценката, както и за други цели.

15.06.2016 • Поръчки

Представяне на оферта за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на активи, собственост "Холдинг БДЖ" ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за определяне на справедлива пазарна стойност на класове дълготрайни материални активи (ДМА)": "локомотиви (без подклас ДМВ и ЕМВ), товарни и пътнически вагони" и "земи', собственост на "Холдинг БДЖ' ЕАД, за които се очаква да се черпи икономическа изгода за повече от един отчетен период, едновременно с това определяне на полезния живот на активите след оценката, както и за други цели

Представяне на оферта за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на активи, собственост "Холдинг БДЖ" ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за определяне на справедлива пазарна стойност на класове дълготрайни материални активи (ДМА)": "локомотиви (без подклас ДМВ и ЕМВ), товарни и пътнически вагони" и "земи', собственост на "Холдинг БДЖ' ЕАД, за които се очаква да се черпи икономическа изгода за повече от един отчетен период, едновременно с това определяне на полезния живот на активите след оценката, както и за други цели

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??