Доц. д-р инж. икон. Юлия Варадинова-Милкова

Доц. д-р инж. икон. Юлия Варадинова-Милкова

Председател на Съвета на директорите


Назад

Доц. д-р инж. икон. Юлия Варадинова-Милкова е председател на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от месец август 2023 г.

Назначена е на основание чл. 52, ал. 1 по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, валидно до провеждането на конкурс за избор на председател и членове на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.
Цялата ѝ кариера е посветена на преподавателска, изследователска, научна и проектантска дейност. След завършване на своето образование започва да преподава като асистент във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”. През годините натрупан опит преминава през длъжностите от асистент, старши и главен асистент до доцент в катедра „Технология, организация и управление на транспорта“, отговорник по акредитационните процедури на Висшето транспортно училище, функционален декан и декан на факултет „Транспортен мениджмънт“ в учебното заведение. 

През професионалната си кариера е участвала в редица научно-изследователски, транспортни и строителни теми, проекти и договори. Част е от екипите за разработване на проекти за ефективното развитие на железопътния транспорт и другите видове транспорт. Освен активен лектор, автор на публикации и съавтор на учебни материали, електронни курсове и студии, е научен ръководител и рецензент на редица дипломанти.

Доц. д-р инж. икон. Юлия Варадинова-Милкова е доктор по научна специалност „Управление и експлоатация на железопътния транспорт“ от ВТУ „Тодор Каблешков”. Преди това е завършила „Технология и управление на транспорта“ в същото учебно заведение, след което „Международно икономическо сътрудничество“ в УНСС – гр. София и магистърска степен по „Икономика на транспортна фирма“ отново от ВТУ „Тодор Каблешков”. Продължава да усъвършенства своите познания след като придобива квалификация по интегрирана компютърна система за фирмено управление, сертификат за „Оценител на компетенции“ на работна сила по браншове и региони, след което завършва обучение „Майстор в мрежовия маркетинг“, преминава практическо обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление и завършва курс за консултант по безопасността на превози на опасни товари. 

Членува в международни организации European Association for security и International academy of life protection, както и в Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията. Учредител и член е на Общото събрание на „Изследователски проекти 2020“ – бизнес организация с идеална цел в областта на техниката, икономиката и технологиите.

Debug: ??x??