Мениджърският екип на БДЖ представи основните акценти за дейността на дружеството пред Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията

На проведеното вчера заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията мениджърският екип на БДЖ представи основните акценти за дейността на дружеството.

На народните представители бяха посочени промените в структурата на дружествата от групата на БДЖ. Както е известно, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, в срок до месец октомври, двете дружества – БДЖ - Пътнически превози и БДЖ - Товарни превози, трябва да променят правната си форма от ЕООД в ЕАД. Чрез тяхното преобразуване се осигурява и възможността за преминаването им на директно подчинение на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с трансформиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД в самостоятелно дружеството или сливането му с „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД.

По време на заседанието стана ясно, че към края на 2019 г., в „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са приключили почти всички поръчки за ремонт на текущия подвижен състав и в момента се реализира тяхното изпълнение. Извършеното техническото обезпечаване е свързано със следните подписани договори, провеждане на обществени поръчки, както и предстоящо стартиране на други:

•          Подписан е пет годишен договор за ремонт и поддръжка на 46 мотрисни влака ЕМВ и ДМВ Сименс;

•          Подписани са 3 договора за подемен ремонт на общо 20 локомотива 44/45 серия, използвани в текущия график;

•          Подписан е договор за възстановяване и модернизация на 10 бр. извадени от текуща употреба локомотива 44/45 серия;

•          Изпълнява се договор за поддръжка на 9 локомотива 44/46 серия за срок от 3 години;

•          Изпълнява се договор за капитален ремонт на 2 бр. локомотива 46 серия (БДЖ-ТП);

•      Изпълняват се тригодишни договори за ремонт на 227 вагона, като до момента са извършени средни и капитални ремонта на 91 вагона;

•          Изпълнява се обществена поръчка за ремонт на товарни вагони (БДЖ-ТП);

•          Провежда се обществена поръчка за капитален ремонт на още 10 електрически локомотива 44/45 серия;

•          Провежда се обществена поръчка за закупуване на 10 нови електрически локомотива на прогнозна стойност от 58 млн. лева;

•          Провежда се обществена поръчка за краткосрочен наем на 8 локомотива за срок от 6 + 6 месеца;

•          Провежда се обществена поръчка за закупуване на 40 нови пътнически вагона на прогнозна стойност от 77 млн. лева.;

•          Провежда се обществена поръчка за среден ремонт на 47 пътнически вагона серии 1050 и 2150;

•          Обявена е обществена поръчка за подемен ремонт на 5 бр. модернизирани локомотива 46/47 серия;

•          Обявена е обществена поръчка за придобиване на 16 електрически мотрисни влака (ЕМВ) за средни и дълги разстояния с повишен комфорт и капацитет средно 290 места;

•          Предстои стартирането на процедура за средносрочен наем на 5+5 локомотива за срок от 2+1 години;

•          За 2020 г. е планирана и процедура за модернизация на теснопътни дизелови локомотиви;

•          В ход е обществена поръчка за закупуване на 30 пътнически вагона, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС, предварителната експертиза за които е възложена на сформирана специално за целта техническа комисия, включваща и външни експерти.

В хода на комисията беше засегната и темата относно графика за движение на влаковете, като се отбеляза, че в началото на 2020 г. изпълнението на ГДВ е в рамките на 93.5%, което е най-добрият показател в рамките на последната година и половина. До средата на годината недостигът на вагони, а до края на годината недостигът на тягов подвижен състав ще бъдат изцяло преодолени, а изпълнението на разписанието ще се стреми към 96%. При разработването на ГДВ, транспортната схема и периодите на движение на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите, увеличен е броя на пътническите композиции по някои направления, както и са значително подобрени връзките на влаковете в някои от основните възелни гари, като времето за изчакване в гарите е значително намалено.

В края на заседанието управленският екип на БДЖ отбеляза, че с цел гарантиране на прозрачност в дейността на дружеството разработва идея за създаване на обществен съвет към Съвета на директорите, в който да бъдат включени членове от граждански организации при обсъждането на важни теми в железопътния транспорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debug: ??x??