Проектът „Заедно напред” реализира стартирането на две нови паралелки в Мездра и Горна Оряховица

Проектът „Заедно напред” реализира стартирането на  две нови паралелки в Мездра и Горна Оряховица

В резултат на проекта „Заедно напред” стартираха още две нови паралелки в дуална форма на обучение в градовете Мездра и Горна Оряховица. За записаните в тези паралелки ученици ще се осъществява придобиването на квалификации по застрашени професии, които са с ключово значение за дейността на националния жп превозвач.

В Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство /гр. Мездра/ ще се обучават десет ученици, които ще овладяват професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“. Същата специалност стартира и в Професионалната гимназия по железопътен транспорт “Н. Й. Вапцаров” /Горна Оряховица/ с осем ученици. Двете училища са сред основните учебни заведения в страната, които  подготвят кадри за железопътния транспорт.

Припомняме, че през изминалата учебна година в професионалната гимназия в Мездра се откри паралелка с дуална форма на обучение с предпочитаната професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника” за ученици след седми клас.

За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов стимул предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на трудови навици и ангажираност на учениците още в началото на кариерата им. Освен това възпитаниците ще могат да се възползват и от стипендиантски програми, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Националният железопътен превозвач поставя акцент, че е един добър избор за бъдещо професионално развитие, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс.

 

Debug: ??x??