Представяне на оферта за изготвяне на експертна оценка за „Определяне на справедлива пазарна стойност (начална продажна цена) на 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

П О К А Н А

 

Относно: Представяне на оферта за изготвяне на експертна оценка за „Определяне на справедлива пазарна стойност (начална продажна цена) на 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, идентифицирани с инвентарни номера № 44-3011 и № 44-3012, находящи се в Локомотивно депо – гр. София

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля да представите Ваша оферта, включваща техническо и финансово предложение за изготвяне на експертна оценка за „Определяне на справедлива пазарна стойност (начална продажна цена) на 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, идентифицирани с инвентарни номера № 44-3011 и № 44-3012, находящи се в Локомотивно депо – гр. София”.

 1. Оценката да се изготви от независим оценител.
 2. Към доклада на оценителя за извършената от него оценка да се приложи декларация, съгласно чл. 21, ал. 3 от Закона на независимите оценители.
 3. Изготвената оценка да се предостави в два оригинални екземпляра на хартиен и магнитен носител.
 4. Срокът за изготвянето на оценката е 5 /пет/ работни дни от възлагането.
 5. Активите, подлежащи на оценяване задължително трябва да бъдат огледани и след това оценени.
 6. Оценката да съдържа справедливата пазарна стойност без ДДС на всеки един от 2 /двата/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, идентифицирани с инвентарни номера № 44-3011 и № 44-3012, находящи се в Локомотивно депо – гр. София и общата справедлива пазарна стойност на активите.
 7. Оценката да съдържа срок на валидност - не по-малък от 6 /шест/ месеца от ефективната дата на оценката.
 8. Оценката да бъде изготвена по два метода на оценяване.
 1. Всички преки и допълнителни разходи, данъци, такси, транспортни разходи и други задължения, с изключение на ДДС, платими от оценителя по силата на договора, следва да бъдат включени в предложената цена за изготвяне на оценката на всяка една обособена позиция.
 2. Възложителят няма да бъде отговорен за разноските и загубите, които могат да бъдат понесени от оценителя във връзка с посещения и проучвания на активите и участието му в избора на изпълнител.
 3. Изплащането на възнаграждението се извършва по следния начин:

- 80 % от стойността на възнаграждението по договора се изплаща в срок до 30 календарни дни, считано от датата на утвърждаване, от изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД, на протокола от работата на назначена комисия за приемане на изготвената оценка.

- 20 % от стойността на възнаграждението се изплащат след изтичането на една година от сключването на договора.

 1. В срок от една година от сключването на договора Възложителят има право да изиска до 3 актуализации на изготвената оценка, като стойността на всяка една актуализация е включена в уговореното в договора възнаграждение за изготвяне на оценката. Под актуализация на оценката се разбира правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока на действие на сключен договор да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвяне на нова оценка на активите.
 • Оферти могат да подават независими оценители, притежаващи валиден сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камарата на независимите оценители в България и вписани в „Списък с независими оценители, които да извършват услуги по оценка на материални активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”
 • Подадени оферти от оценители нефигуриращи в „Списък с независими оценители, които да извършват услуги по оценка на материални активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” няма да бъдат разглеждани.
 • Офертите да съдържат (за физически лица):
 1. Офертата да бъде подписана от независимия оценител.
 2. Копие от документ за самоличност, заверено от участника.
 3. Ценово предложение, което да съдържа цена в лева за изготвяне на оценка на един комплект, състоящ се от четири колони винтови крикове и обща цена на оценката за двата комплекта, всеки един от тях състоящ се от четири колони винтови крикове, изписано цифром и словом. При разлика в изписването за валидна се приема цената, изписана с думи.
 4. Копие от идентификационния номер по ДДС в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС, заверено от участника или декларация за отсъствието на това обстоятелство.
 5. Срок за изготвянето на оценката е – 5 /пет/ работни дни от възлагането.
 6. Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаването й.
 7. Изразено съгласие с посочения от възложителя начин на плащане на възнаграждението за изготвената оценка и проекта на договора.
 8. Копие от валиден сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камарата на независимите оценители в България, заверено от участника.
 • Офертите да съдържат (за юридически лица):
  1. Офертата да бъде подписана и подпечатана от участника.
  2. В случай, че офертата не е подписана от законния представител на дружеството, а от упълномощен негов представител, да се представи нотариално заверено пълномощно, че това лице е упълномощено да подпише същата – оригинал или нотариално заверено копие.
  3. Копие от документ за търговска регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, заверено от участника.
  4. Копие от идентификационния номер по ДДС в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС, заверено от участника, или декларация за отсъствието на това обстоятелство.
  5. Ценово предложение, което да съдържа цена в лева за изготвяне на оценка на един комплект, състоящ се от четири колони винтови крикове и обща цена на оценката за двата комплекта, всеки един от тях състоящ се от четири колони винтови крикове, изписано цифром и словом. При разлика в изписването за валидна се приема цената, изписана с думи.
  6. Срок за изготвянето на оценката е – 5 /пет/ работни дни от възлагането.
  7. Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаването й.
  8. Изразено съгласие с посочения от възложителя начин на плащане на възнаграждението за изготвената оценка и проекта на договора.
  9. Копие от валиден сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камарата на независимите оценители в България, копиран двустранно със списъка на специализирания състав, заверено от участника.

Определящ критерий при избора на независим оценител е предложената най-ниска цена. При предложени няколко еднакви най-ниски цени, изпълнителят се определя чрез жребий.

Офертата се адресира до:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

НА ”ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД

ул. Иван Вазов № 3

гр. София 1080

Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик, в горния ляв ъгъл, на който да се запише:

“Оферта

от ............................................................

за

„Определяне на справедлива пазарна стойност (начална продажна цена) на 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, идентифицирани с инвентарни номера № 44-3011 и № 44-3012, находящи се в Локомотивно депо – гр. София”

Да се отваря пред комисия.

Пликът се адресира до:

”ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД

гр. София 1080

ул. Иван Вазов № 3

отдел “Продажби и управление на собствеността”

 

Срокът за представяне на офертите в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, е до 16:00 часа на 30.10.2015 г.

 

За контакти: телефон и факс - 8 907 304

Приложения:

 1. Приложение № 1 – Проект на договор
Debug: ??x??