„Холдинг БДЖ” ЕАД открива конкурс за: „Избор на доставчици за доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ПВЦ Паничище, ПВЦ Приморско и ПВЦ Железничар към Поделение за „Почивна дейност” при „Холдинг БДЖ“ ЕАД”

1. Описание на обекта на конкурса: „Избор на доставчици за доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ПВЦ Паничище, ПВЦ Приморско и ПВЦ Железничар към Поделение за „Почивна дейност” при „Холдинг БДЖ“ ЕАД”, чрез сключване на писмен договор за следните обекти /ПВЦ/ на доставки и срокове:

  • За ПВЦ Паничище (гр. Сапарева баня, местност Паничище) – за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договор;
  • За ПВЦ Приморско (гр. Приморско, ул. „Сирена” № 8) – от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г., от 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.;
  • За ПВЦ Железничар (гр. Варна, к.к. Чайка 1-спирка „Журналист”) – от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г., от 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.

2. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдената конкурсна документация.

3. Разглеждането на постъпилите предложения ще се извърши на 21.02.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет.1 всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди посочената дата за провеждане на конкурса.

4. Изисквания към участниците:

4.1. Предложения за участие в конкурса се подават от участници – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по ЗДДС. Потенциалните доставчици на вино и спиртни напитки следва да притежават валиден лиценз за търговия с тези продукти;

4.2. До участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на конкурсната документация - образец № 1 към конкурсната документация;

4.3. До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него дружества – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

4.4. До участие в конкурса не се допускат лица, които са свързани лица по смисъл на § 1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с дружеството – организатор на конкурса, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, или със служители на ръководна длъжност в тези дружества;

4.5. До участие в конкурса не се допускат лица, които са сключили договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4.6. До участие в конкурса не се допускат лица, които са в открито производство по несъстоятелност и ликвидация към датата на подаване на документите за участие.

5. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на „Холдинг БДЖ” ЕАД: www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК, от която същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

6.  Критерий за оценка на предложенията  - „най-ниска цена”.

7.  Срок на валидност на предложенията – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889946666 – Лилия Аспарухова, гл.експерт в отдел „Поръчки” при “Холдинг БДЖ” ЕАД; 0889710903 – Станислав Славов, експерт маркетинг и поръчки в Поделение за „Почивна дейност” при „Холдинг БДЖ” ЕАД.

         

          

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Debug: ??x??