„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.”

О Б Я В А

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива конкурс за:

Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиранифинансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

 

1. Описание на обекта на конкурса: избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

2. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и съгласно изискванията на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за счетоводството (ЗС), Регламент /ЕС/ № 537/2014 г. и на утвърдената конкурсна документация.

3. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши на 08.01.2018 г.  от 13:30 ч., в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди посочената дата за провеждане на конкурса.

4. Изисквания към участниците:

4.1. Независимият финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017г., 2018г. и 2019г., следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл.7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори към ИДЕС. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл.18 от ЗНФО.

4.2. Предложения за участие в конкурса се подават от:

  • физически лица – регистрирани одитори;
  • физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори;
  • при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва;
  • одиторско дружество – регистриран одитор.

4.3. За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на утвърдената Конкурсна документация;

4.4. Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл.8, ал.2 от ЗНФО.

5. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на „Холдинг БДЖ” ЕАД: www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК, от която същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

6. Критерий за оценка на предложенията  - „Икономически най-изгодно предложение”.

7. Срок на валидност на предложенията – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889946666 – Лилия Аспарухова, гл.експерт в отдел „Поръчки” на “Холдинг БДЖ” ЕАД; 0889001231 – Лилия Копчева, зам.главен счетоводител на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Debug: ??x??