„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.”

О Б Я В А

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива конкурс за:

Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиранифинансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

 

1. Описание на обекта на конкурса: избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

2. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и съгласно изискванията на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за счетоводството (ЗС), Регламент /ЕС/ № 537/2014 г. и на утвърдената конкурсна документация.

3. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши на 08.01.2018 г.  от 13:30 ч., в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди посочената дата за провеждане на конкурса.

4. Изисквания към участниците:

4.1. Независимият финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2017г., 2018г. и 2019г., следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл.7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори към ИДЕС. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл.18 от ЗНФО.

4.2. Предложения за участие в конкурса се подават от:

  • физически лица – регистрирани одитори;
  • физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори;
  • при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва;
  • одиторско дружество – регистриран одитор.

4.3. За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на утвърдената Конкурсна документация;

4.4. Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл.8, ал.2 от ЗНФО.

5. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на „Холдинг БДЖ” ЕАД: www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК, от която същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

6. Критерий за оценка на предложенията  - „Икономически най-изгодно предложение”.

7. Срок на валидност на предложенията – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889946666 – Лилия Аспарухова, гл.експерт в отдел „Поръчки” на “Холдинг БДЖ” ЕАД; 0889001231 – Лилия Копчева, зам.главен счетоводител на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Debug: ??x??