„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за „Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Холдинг БДЖ”ЕАД за 2016 г.”

О Б Я В А

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива конкурс за

Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиранфинансов отчет

на „Холдинг БДЖ”ЕАДза 2016 г.

 

 

  1. Описание на обекта на конкурса: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Холдинг БДЖ”ЕАД за 2016 г.

 

2. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдената конкурсна документация.

 

  3. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши на 11.01.2017 г.  от   10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет.1 всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди посочената дата за провеждане на конкурса.

 

4. Изисквания към участниците:

     - Предложения за участие в конкурса се подават от участници – регистрирани одитори по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗНФО;

- За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на утвърдената конкурсна документация;

                - До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

                        

5. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на сайта на „Холдинг БДЖ” ЕАД: www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК”, същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

 

 6. Критерий за оценка на предложенията - „Икономически най-изгодно предложение”.

                      

7. Срок на валидност на предложенията – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889 946 666 – Лилия Аспарухова, експерт в отдел „Поръчки” при “Холдинг БДЖ” ЕАД.

Debug: ??x??