„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 12 броя МПС и с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 8 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, за срок от три години, чрез издаване на застрахователни полици”

                                                                                                                            

      1.Описание на обекта на конкурса: застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 12 броя моторни превозни средства (МПС) и с имуществена застраховка („Каско МПС”) на 8 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за срок от три години, чрез издаване на застрахователни полици.

       1.1. Моторните превозни средства - обект на застраховане, са описани в конкурсната документация.

2.  Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдената конкурсна документация.

3. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши на 24.01.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди посочената дата за провеждане на конкурса.

4. Изисквания към участниците:

           - Предложения за участие в конкурса се подават от юридически лица-лицензирани застрахователни дружества;

       - За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на утвърдената конкурсна документация;

           -  До участие в конкурса не се допускат лица, които имат просрочени задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него дружества – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;

             -   до участие в конкурса не се допускат лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с „Холдинг БДЖ“ ЕАД и свързаните с него дружества - „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, или със служители на ръководна длъжност в тези дружества;

        - до участие в конкурса не се допускат лица, които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

    5. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите: 1. Декларация за ЕИК на кандидата; 2. Заверено копие на валиден лиценз, издаден на името на кандидата за извършване на застрахователна дейност за видовете застраховки, предмет на конкурса; 3. Общи условия на участника за застраховките, предмет на конкурса / при наличие на такива/; 4. Предложение за участие; 5. Декларация за липса на свързаност; 6. Декларация за липса на просрочени задължения; 7. Ценово предложение / в отделен, запечатан, непрозрачен плик/.

              Описаните документите по т.4, т.5, т.6 и т.7 се изготвят в съответствие с образците от конкурсната документация.

    6. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на „Холдинг БДЖ“ЕАД: www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК”, от която същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

    7. Възложителят ще сключи договор под формата на застрахователни полици за три застрахователни периода, като всеки един от тях е по една година, за видовете застраховки, предмет на конкурса, с кандидата, класиран на първо място. В случай на придобиване от страна на Възложителя на други МПС през тригодишния застрахователен период, издаването на застрахователни полици за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за имуществена застраховка /”Каско МПС”/ за придобитото МПС, се извършва от избрания за изпълнител – застраховател, при условията на конкурсната документация. Дължимият данък да е включен в цената на застраховката. Не се предвижда самоучастие на застрахования - „Холдинг БДЖ” ЕАД.

  8.  Критерий за оценка на предложенията  - „най-ниска цена”.

     9. Начин на плащане на застрахователната премия – еднократно изплащане на всяка дължима едногодишна застрахователна премия от тригодишния застрахователен период, по банков път след представяне на застрахователна сметка (дебит нота) от избрания за изпълнител – застраховател.

     10. Дължимата застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие се заплаща в срок от петнадесет работни дни от представяне на посочените от застрахователя документи.

        11. Срок на валидност на предложенията – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889/946666 – Лилия Аспарухова, гл. експерт в отдел „Поръчки” при „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

 

 

 

 

Debug: ??x??