„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „ Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 12 броя МПС и с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 8 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”

О Б Я В А

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива конкурс за:

„ Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 12 броя МПС и с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 8 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици“

 

 

1. Описание на обекта на конкурса: Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 12 броя моторни превозни средства (МПС) и с имуществена застраховка („Каско МПС”) на 8 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици.

                1.1. Моторните превозни средства - обект на застраховане, са описани в конкурсната документация.

2. Конкурсът ще се проведе по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдената конкурсна документация.

 

3. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши на 09.01.2017г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр.София, общ. Столична, ул. “Иван Вазов” № 3.

 

4. Изисквания към участниците:

- Предложения за участие в конкурса се подават от юридически лица-лицензирани застрахователни дружества;

- За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на утвърдената конкурсната документация;

 -  До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

          -   До участие в конкурса не се допускат лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с дружеството – организатор на конкурса, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, или със служители на ръководна длъжност в тези дружества;

        - До участие в конкурса не се допускат лица, които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Декларация за ЕИК;

2. Заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност за видовете застраховки, предмет на конкурса;

3. Общи условия на участника за застраховките, предмет на конкурса;

4.Предложение за участие;

5. Декларация за липса на свързаност;

6.Декларация за липса на задължения;

7.Ценово предложение,/ в отделен, запечатан, непрозрачен плик/;

 6. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на сайта на „Холдинг БДЖ“ЕАД - www.bdz.bg, „Профил на купувача” на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „Конкурси по ПРУПДТДДУК”, същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

7. Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди датата за провеждане на конкурса, посочена в т.3 от обявата. Същите се подават на място в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

Предложенията се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис:

„Предложение за участие в конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 12 броя МПС и с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 8 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици“. Върху плика се посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти. Предложения, постъпили след определения срок, както и такива, представени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, не се разглеждат и се връщат на техния подател.

8. Размерът на застрахователната премия за всички покрити рискове за МПС, обект на застраховане следва да се посочи в ценовото предложение на участника.  Дължимият данък и Сертификат „Зелена карта“ следва да се включат в цената на застраховката. Не се предвижда самоучастие на застрахования – „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 9.   Критерий за оценка на предложенията  - „най-ниска цена”.

10. Начин на плащане на застрахователната премия – еднократно, по банков път.

11. Дължимата застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие се заплаща в срок от петнадесет календарни дни от представяне на всички посочени в застрахователната полица документи.

12. Срок на валидност на предложенията – 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889/946666 – Лилия Аспарухова, експерт в отдел „Поръчки” при “Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

 

 

 

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??