„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 14 броя МПС и с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 7 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”

О Б Я В А

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива конкурс за: „ Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 14 броя МПС и с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 7 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, за срок от една година, чрез сключване на застрахователни договори/полици“

 

1. Описание на обекта на конкурса: застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 14 броя моторни превозни средства (МПС) и с имуществена застраховка („Каско МПС”) на 7 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за срок от една година, чрез сключване на застрахователни договори/полици.

МПС, обект на застраховане, са описани в конкурсната документация.

Сертификат „Зелена карта“ да е включен в цената на застраховката.

2. Конкурсът ще се проведе по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдената конкурсна документация.

3. Разглеждането на постъпилите предложения ще се извърши на 10.11.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” №3.

4. Изисквания към участниците:

- Предложения за участие в конкурса се подават от лицензирани застрахователни дружества;

- За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на утвърдената конкурсната документация;

- До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

5. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите: Предложение; Декларация за свързаност; Декларация за липса на задължения и Ценово предложение. Описаните документите се изготвят в съответствие с образците от конкурсната документация.

6. Конкурсната документация се публикува на сайта на БДЖ www.bdz.bg, „Профил на купувача” на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „Конкурси по ПРУПДТДДУК”, същата може да бъде изтеглена и разпечатана.

7. Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до последния работен ден, преди датата за провеждане на конкурса, посочена в обявата. Същите се подават на място в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1. Предложения, постъпили след определения срок не се разглеждат и се връщат на техния подател.

8. Размерът на застрахователната премия за всички покрити рискове за МПС, обект на застраховане, да се посочи в ценовото предложение на участника.

Предложенията се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис:

„Предложение за участие в конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 14 броя МПС и с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 7 броя МПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, за срок от една година, чрез сключване на застрахователни договори/полици“.

Върху плика се посочват наименованието на подателя (застрахователното дружество), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти.

9. Критерий за оценка на предложенията  - „най-ниска цена”.

10. Начин на плащане на застрахователната премия – по банков път, разсрочено, на четири равни вноски.

11. Дължимата застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие се заплаща в срок от петнадесет календарни дни от представяне на всички посочени в застрахователния договор документи.

12. Срок на валидност на предложенията – 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0884280913 – инж. Ирена Лозанова, експерт в отдел „Обществени поръчки” при “Холдинг БДЖ” ЕАД.

Debug: ??x??