Възлагане управлението на "Холдинг БДЖ" ЕАД

Във връзка с проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, със свое решение Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначи за членове на Съвета на Директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, както следва:

Представители на държавата:

  • Георги Друмев
  • Светломир Николов
  • Никола Василев

Независими членове:

  • Григори Григоров
  • Маргарита Петрова – Кариди

Съгласно § 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия, в 16-месечен срок от влизането на закона в сила съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му. Законът за публичните предприятия заложи изискване всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия да се избират и назначават след провеждане на конкурс, като условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона. Членовете на органите за управление и контрол са: (а) представители на държавата и (б) независими членове. Независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава на съответния орган за управление и контрол.

Конкурсите за независимите членове на органите за управление на публичните предприятия, определени като „големи“ в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията се проведоха от Агенцията за публичните предприятия и контрол, а за представителите на държавата – от комисия, назначена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

За Холдинг БДЖ

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Debug: ??x??