Възлагане управлението на "Холдинг БДЖ" ЕАД

Във връзка с проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, със свое решение Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначи за членове на Съвета на Директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, както следва:

Представители на държавата:

  • Георги Друмев
  • Светломир Николов
  • Никола Василев

Независими членове:

  • Григори Григоров
  • Маргарита Петрова – Кариди

Съгласно § 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия, в 16-месечен срок от влизането на закона в сила съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му. Законът за публичните предприятия заложи изискване всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия да се избират и назначават след провеждане на конкурс, като условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона. Членовете на органите за управление и контрол са: (а) представители на държавата и (б) независими членове. Независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава на съответния орган за управление и контрол.

Конкурсите за независимите членове на органите за управление на публичните предприятия, определени като „големи“ в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията се проведоха от Агенцията за публичните предприятия и контрол, а за представителите на държавата – от комисия, назначена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

За Холдинг БДЖ

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??