„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Открита площ от 56 кв.м. в ПИ с идентификатор 10135.65.34, пред обект РСВ, с предназначение паркинг, находяща се в Локомотивно депо Варна, гр. Варна, ул. „Девня“ № 11, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“

Debug: ??x??