„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Апартамент № 4, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър“, блок 89, със застроена площ 37,97 кв. м., собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Debug: ??x??