„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Обособена площадка от 400 кв. м. открита площ, представляваща товаро-разтоварна площадка до втори глух разтоварищен коловоз в поземлен имот с идентификатор 21052.1017.220 – терен на локомотивен филиал Димитровград, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Debug: ??x??