„Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, находящ се в гр. София, Национален парк „Витоша“, в състоянието, в което се намира, представляващ: „Почивно – възстановителен център „Родина” /хижа „Родина”/, със застроена площ 690 кв. м., РЗП 2500 кв. м., състоящ се от три тела, а именно: триетажна сграда с планоснимачен № 78 и двуетажни постройки с планоснимачни №№ 79 и 80, обслужващи и спомагателни постройки с планоснимачен № 81, както и водещите се към имота съоръжения, а именно: пожарен хидрант /подземен/, дизелов агрегат, разходомер за нафта и електромер“

Debug: ??x??