"Холдинг БДЖ" ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години, на обособен обект, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, представляващ: "Помещение от 64 кв. м., разположено под терасата на столовата на ПВЦ "Приморско", гр. Приморско".

Debug: ??x??