„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, находящ се в гр. София, Национален парк „Витоша“, в състоянието, в което се намира, представляващ: Почивно – възстановителен център „Родина” /хижа „Родина”/, със застроена площ 690 кв. м., РЗП 2500 кв. м., състоящ се от три тела, а именно: триетажна сграда с планоснимачен № 78 и двуетажни постройки с планоснимачни №№ 79 и 80, обслужващи и спомагателни постройки с планоснимачен № 81, както и други, водещи се към имота съоръжения, описани в приложение № 1 към тръжната документация

Debug: ??x??