„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години, на обособен обект, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, представляващ: „Помещение от 64 кв. м., разположено под терасата на столовата в ПВЦ „Приморско“, гр. Приморско“

Debug: ??x??