„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на три обособени обекта, намиращи се в ПВЦ „Приморско” (гр. Приморско), собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 3 (три) лота

Debug: ??x??