„Холдинг Български държавни железници” ЕАД прекратява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обособен обект, собственост на „Холдинг БДЖ ЕАД, представляващ „Помещение от 64 кв.м, разположено под терасата на столовата в ПВЦ „Приморско”, в гр. Приморско“

Debug: ??x??