Обява за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга - изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г. и ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г.

                                                                        О Б Я В А

 

                                                                    № 1/ 23.01.2017 г.

 

За възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга - изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г. и ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”.

           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С оглед необходимостта от възлагане на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга - изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г. и ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, моля да представите Вашата оферта, включваща техническо и ценово предложение, съгласно условията на настоящата обява, ведно с приложенията към нея, за следното:

1. Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за извършване на услуга - изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г. и ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”.

2. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е „Холдинг БДЖ” ЕАД, ЕИК: 130822878, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1080, община Столична, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3 – представлявано от Изпълнителен директор – Владимир Владимиров

3. Вид на поръчката: събиране на оферти чрез обява. Участникът може да представи оферта за един или повече обекта (почивно – възстановителни центрове) – ПВЦ „Паничище”, ПВЦ „Приморско” и ПВЦ „Железничар”.

4. Срок, начин на подаване и разглежване на офертите: офертите се подават лично от участника (от упълномощено от него лице) или по пощата в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1, в запечатан, непрозрачен плик и се адресират по следния начин:

ДО „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД

община Столична, район „Средец”

ул. „Иван Вазов” № 3

гр. София, п.к. 1080

Не се приемат и незабавно се връщат оферти за участие представени след изтичане на крайния срок за получаването им или в незапечатан или скъсан плик.

В плика с офертата, участникът поставя в по-малък, запечатан, непрозрачен плик ценовото си предложение  № 3 към обявата.

4.1. Офертите се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден (включително), преди датата за разглеждане на офертите, посочена в т. 4.3. от обявата. След крайният срок за подаване на офертите, участниците не могат да ги оттеглят или променят.

4.2. Върху плика с офертата, следва да се посочи, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакти и електронен адрес (по възможност), за участие за възлагане на поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на услуга - изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г. и ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”.

Върху плика участникът изрично посочва за кой обекта/и (ПВЦ) участва.

4.3. Разглеждането  на постъпилите оферти, ще се извърши на 07.02.2017г. от 10,00ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр.София, общ. Столична, ул. “Иван Вазов” № 3.

4.4. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва от комисия в състав определен със заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД. За резултати от своята работа, комисията съставя протокол.

При отваряне на пликовете с предложенията могат да присъстват законните представители на желаещите участници или изрично упълномощени от тях лица, за което последните предстяват оригинал или заверено копие на изрично пълномощно. След отварянето на пликовете комисията оповестява документите, които те съдържат и с извършване на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

4.6. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни, считано от крайни срок за получаването им, посочен в т. 4.1. от обявата.

4.7. Документацията за участие в обявената поръчка е публикувана на сайта на „Холдинг БДЖ“ЕАД- www.bdz.bg, „Профил на купувача” на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „Поръчки”, същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

5. Информация за поръчката

5.1. Предмет на услугата е за текущо изпиране на спално и ресторантско бельо, на следните обекти на Възложителя:

ПВЦ „Паничище” – гр.Сапарева баня , местност Паничище, ПВЦ „Паничище”
ПВЦ „Приморско” – гр. Приморско, ул. Сирена № 8, ПВЦ „Приморско”
ПВЦ „Железничар” – гр.Варна, к.к Чайка 1-спирка „Журналист“, ПВЦ „Железничар

5.2. Предмет на текущото изпиране на изделията, са и следните видове дейности:

Транспорт от и до адрес на Възложителя;
Пране с изплакване, дезинфекция и изсушаване;
Гладене
Ароматизиране;
Опаковане.

5.3. Срок за изпълнение на поръчката за всеки един обект (ПВЦ):

ПВЦ „Паничище” - за период от 12 месеца,
ПВЦ „Приморско” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г.;
ПВЦ „Железничар” - за период от 01.05.2017г. – 31.10.2017г.

5.4. Прогнозни количества за изпълнение на поръчката, разделени по обекти:

За ПВЦ „Паничище” – 9000 кг. изделия за изпиране, за период от 12 месеца, от които 8000 кг. за спални и ресторантско бельо (без одеяла и олекотени завивки) и 1000 кг. за одеяла и олекотени завивки;

За ПВЦ „Приморско” – 16200 кг., изделия за изпиране, за период 01.05.2017г. – 31.10.2017г., от които 15590 кг. за спално и ресторантско бельо (без одеяла) и 610 кг. за одеяла;

За ПВЦ „Железничар” –  7800 кг., изделия за изпиране, за период 01.05.2017г. – 31.10.2017г., от които 7300 кг. за спално и ресторантско бельо (без одеяла) и 500 кг. за одеяла.

Посочените количества са прогнозни и не пораждат задължение да се изпълнят в пълен обем.   

6. Прогнозна стойност на поръчката, на база прогнозните количества по т. 5.4., разделена по обекти (ПВЦ), както следва:

За ПВЦ „Паничище” –  9900 лв. без ДДС, за период от 12 месеца;

За ПВЦ „Приморско” – 17820 лв. без ДДС, за период 01.05.2017г. – 31.10.2017г.;

За ПВЦ „Железничар” – 8580 лв. без ДДС, за период 01.05.2017г. – 31.10.2017г.

Ценовите предложения на участниците, не следва да надвишават посочената прогнозна стойност на поръчката за конкретния обект (ПВЦ), в противен случай, същите ще бъдат отстранени от участие.

7. Критерий за оценка на офертите - „най-ниска цена“, предложена за съответния обект (ПВЦ), за който участникът участва.

Цената за изпирането на видовете изделия за пране, посочени в договора се определя на килограм предадено за изпиране пране.

8. Изисквания към участниците.

До участие се допускат кандидати, подали техническо и ценово предложение във форма и съдържание, в съответствие с изискванията и условията на настоящата обява, техническата спецификация на възложителя – Приложение № 1, образеца на техническо предложение – Приложение № 2, образеца на ценово предложение  - Приложение № 3 и проекта/и на договор/и – Приложение № 4/4а/4б към обявата.

 

Участниците трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по ЗДДС.

До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

Не се допускат до участие кандидати, които се намират в открито произвоство на несъстоятелност.

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейности с еднакъв или сходен предмет с този на поръчката. В случай, че срокът на валидност на представения от участника сертификат за управление на качеството, изтече по време на действие на сключения с него договор, същият се задължава своевременно да представи актуален такъв.

Участникът трябва да бъде вписан в регистъра за обект с обществено предназначение – пералня по чл. 36, ал.3 от Закона за здравето.

Участникът трябва да отговаря и на всички изисквания, посочени в Техническа спецификация на Възложителя – приложение № 1 към настоящата обява.

8.1. Необходими документи за участие.

Техническо предложение на участника – Приложение № 2 /подписано и подпечатано от законния представител на участника/;
Декларация с посочен единен идентификационен код /ЕИК/ по чл. 23 от Закона за търговския регистър – оригинал;
Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/.
Декларация - образец № 5, че участникът няма задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – оригинал;
Декларация – образец № 6 за съгласие с проекта/ите на договора/ите (Приложение № 4/4а/4б) – оригинал.
Заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейности с еднакъв или сходен предмет с този на поръчката.
Ценово предложение на участника – Приложение № 3 - /подписано и подпечатано от законния представител на участника/. Ценовото предложение се поставя в по-малък, запечатан, непрозрачен плик.

В случай на представени документи, които не са подписани от законния представител на участника, към документите се прилага и оригинал/заверено копие на изрично пълномощно.

Сключване на договор за възлагане на поръчката.

„Холдинг БДЖ” ЕАД ще сключи договор/и за изпълнение, с участника/ците, класиран/и на първо място, за съответния/ите обкет/и (ПВЦ), за които се кандидатства, съгласно условията на проекта/ите на договор/и – Приложение № 4/4а/4б към настоящата обява.
При сключване на договора/ите, избраният за изпълнител внася гаранция за изпълнение на договора,  в съответствие с изискванията на  раздел VII  от проектите на договорите. Внасянето на гаранцията от страна на изпълнителя е условие за сключване на договора.

 

 

 

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??