СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА № 1/23.01.2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ,

Във връзка с публикувана на интернет страницата на "Холдинг БДЖ" ЕАД, обява № 1/23.01.2017г. за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга – изпиране на спално и ресторантско бельо, за нуждите на ПВЦ „Паничище” – за период от 12 месеца, ПВЦ „Приморско” – за период от 01.05.2017 г. – 31.10.2017 г. и ПВЦ „Железничар” – за период от 01.05.2017 г. – 31.10.2017 г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, Ви информирам, че в първоначално определения срок за получаване на оферти по горецитираната поръчка, а именно: до 16:30 часа на 06.02.2017г., в деловодството на дружеството за  обектите ПВЦ „Паничище” и ПВЦ „Железничар” не са постъпили оферти, а за обект ПВЦ „Приморско” постъпилите оферти са по-малко от три, поради което и на основание чл.28, ал.1 от Правила за възлагане на поръчки в „Холдинг БДЖ” ЕАД, срокът за подаване на оферти за участие за всеки един от горепосочените обекти на Възложителя се удължава с 5 /пет/ календарни дни - до 16:30 часа на 14.02.2017 г.

 

Във връзка с гореизложеното Ви уведомявам, че заседанието на комисията ще се проведе на 16.02.2017 г. от 10,00 часа в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

 

Debug: ??x??