Общи условия за резервации и настаняване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И НАСТАНЯВАНЕ

 

С настоящите общи условия се уреждат отношенията, свързани с предоставяните услуги от Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД  (по-долу за краткост „ППД“), и гостите на почивните бази, собственост на дружеството.


 

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

1.1. Запитване за резервация в почивни бази, стопанисвани от ППД може да се извърши по телефон, имейл или на място, както следва:

 

ЦПВК Паничище:                                Тел.: 0888 367 327 и 0884 426 097, имейл: panichishte@bdz.bg

ПВЦ Приморско и ПБ Ахтопол:         Тел.: 0888 136 392 и 0884 421655114, имейл: primorsko@bdz.bg

ПВЦ Железничар и ПБ Фичоза:          Тел:. 0887 400 155 и 0889 292 208, имейл: varna@bdz.bg

 

1.2. За осъществяване на резервация е необходимо при запитване да се предостави информация относно желаните дати, вид и брой настаняване, броя на възрастни и деца, име и данни за контакт, и начина на плащане.

 

1.3. В случаите когато резервацията е във връзка с условия, договорени между „Холдинг БДЖ“ ЕАД и трета страна, свързани с изпълнение на социална политика или друго, то в запитването е задължително да се посочи месторабота, длъжност и основание на резервацията.

 

1.4. Потвърждаването на възможността за настаняване и предварителна резервация се извършва в момента на запитването или с последваща обратна връзка в рамките на 24 часа.

 

1.5. Предварителната резервация съдържа типа и броя на резервираните стаи/апартаменти, датата на настаняване и напускане, броя възрастни и деца, дължима сума, начин на плащане, срок за потвърждение и допълнителни условия, ако има такива.

 

1.6. По преценка на Управителят на съответната почивна станция, по дадена резервация може да бъде посочена сума, която следва да се плати в определен срок авансово преди настаняване, в размер на стойността на първата нощувка на всяка една от резервираните стаи/апартаменти.

 

1.7. По преценка на Управителят на съответната почивна станция, при пакетни  и специални предложения, като изискуем гарантиращ депозит може да бъде посочена сума, която следва да се заплати в определен срок авансово преди настаняването, в размер на до 50% от сумата на резервацията.

 

1.8. Резервация се счита за потвърдена, при съгласие с условията, а в случаите по т. 1.6 и 1.7 – и след авансово плащане.

 

1.9. В случаите по т.1.3 за резервациите се прилагат правилата и условията, договорени с третата страна.

 

1.10. При непотвържданане на предварителна резервация в указания срок, ППД си запазва правото да анулира направена резервация.

 

1.11. За провеждане на групови мероприятия се изготвят идивидуални предложения за цени и условия на реализиране.

 

1.12. Със заявената и потвърдена резервация в почивна база, стопанисвана от ППД, гостът приема настоящите общи условия.

 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

2.1. Анулиране на направена резервация може да се извърши по телефон, имейл или на място, както следва:

 

ЦПВК Паничище:                                Тел.: 0888 367 327 и 0884 426 097, имейл: panichishte@bdz.bg

ПВЦ Приморско и ПБ Ахтопол:         Тел.: 0888 136 392 и 0884 421655114, имейл: primorsko@bdz.bg

ПВЦ Железничар и ПБ Фичоза:          Тел:. 0887 400 155 и 0889 292 208, имейл: varna@bdz.bg

 

2.2. Стандартни срокове за предизвестие при анулиране на потвърдена резервация са:

 

2.2.1. Минимум 7 дена преди датата на настаняване в активен сезон;

2.2.2. Минимум 3 дни преди датата на настаняване в нисък сезон;

2.2.3. Минимум 14 дни преди датата на настаняване за пакетни и специални предложения.

 

2.3. За резервациите по т. 1.3. могат да се прилагат други срокове, допълнителни изисквания и потвърждение на анулирането съгласно договорените за това правила и условия с третата страна.

 

2.4. За конкретна резервация може да бъде посочен и друг срок за предизвестие при анулиране, както и допълнителни условия за това, всичко изрично упоменато в предоставената предварителната резервация и получено съгласие за това с потвърждаване на резервацията.

 

2.5. При неспазване на срока за предизвестие за анулиране или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължимата неустойка е в размер на стойността на първата нощувка на всяка една от резервираните стаи/апартаменти, платена като депозит, или сумата платена предварително при пакетни и специални предложения.

 

2.6. В случай, че по направена и потвърдена резервация, с оглед получаване на по-ниска от стандартната цена, е заявен отказ от право на анулиране - невъзвръщаема сума, то анулиране на резервацията не е възможно.

 

2.7. ППД си запазва правото да анулира потвърдена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства или други независещи от него причини. В тези случаи се предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

 

2.8. Възстановяването на платен депозит по анулирана по реда на т.2.2 резервация се извършва в рамките на 15 дни от датата на анулиране, по банков път.

 

2.9. За провеждани групови събития, редът и начина за анулиране са на база конкретните договорени условия.

 

 

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

3.1. Настаняването в почивните бази, стопанисвани от ППД, се извършва, както следва:

- ЦПВК Паничище: 14:00 часа в деня на пристигане, а освобождаването е до 12:00 часа в деня на заминаване, ако не е договорен друг час между страните;

- ПВЦ Приморско и ПБ Ахтопол: 14:00 часа в деня на пристигане, а освобождаването е до 10:00 часа в деня на заминаване, ако не е договорен друг час между страните;

- ПВЦ Железничар и ПБ Фичоза: 14:00 часа в деня на пристигане, а освобождаването е до 10:00 часа в деня на заминаване, ако не е договорен друг час между страните.

 

3.2. При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, като при просрочие до 4 часа тя е в размер на 50% от стойността на нощувката, а след това в размер на 100% от стойността на нощувката.

 

3.3. Резервациите се пазят до 20:00 ч. на съответния ден на пристигане.

 

3.4. Децата, ненавършили 3 години се настаняват безплатно.

 

3.5. В почивните бази не се приемат домашни любимци.

 

3.6. Съгласно законовите разпоредби, пушенето във всички вътрешни части на почивните бази е забранено. При констатирано нарушение, ППД си запазва правото да наложи без предварително уведомление неустойка в размер на 100 лв.

 

3.7. Настаняването в почивните бази става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от гостите данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, GDPR 2016/697 ( ЕС) , регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

 

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

4.1 Цените за настаняване в почивните бази, стопанисвани от ППД са посочени в официални ценови листи, за всяка една от тях по отделно, на и-мейл адрес: http://ppd.bdz.bg

 

 

5. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

5.1. Плащането се извършва в брой или чрез пос терминално устройство, на рецепция в съответната почивна база.

 

5.2. Плащане може да се извърши и с авансов банков превод по следната банкова сметка:

 

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

IBAN : BG93BPBI79241064295807

BIC : BPBIBGSF

Получател: ППД КЪМ "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.

 

5.3. В случай на авансово плащане по банков път или в брой в деня на настаняване, ползваните допълнително услуги по време на престоя се заплащат при напускане на почивната станция.

 

5.4. За резервации, направени по т. 1.3. заплащането е по реда и начина, договорени с третата страна.

 

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

6.1. ППД  поема задължението да предостави в пълен размер заявените и заплатените услуги в почивните бази.

 

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на почивната база, не се възстановяват.

 

6.3. Всички цени, обявени в ценовите листи на почивните бази, както и предоставяните такива в хода на извършване на резервация, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

 

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да  бъдат заплатени отделно.

 

6.5. Гостите на почивните бази са длъжни да спазват общоприетите норми на поведение по време на престоя си в тях, като са длъжни да заплатят всички липси на обзавеждане и/или оборудване, от помещението/ята, в което/ито са настанени, както и причинените от тях  други щети.

 

6.6. ППД не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или другаде на територията на почивните бази, както и за вреди, причинени от действията на трети лица.

 

6.7. Гостите в почивните бази са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията им. Съответната почивна база не носи отговорност за деца, оставени без надзор.

 

6.8. Паркингите до почивните бази не са охраняеми с физическа охрана и ППД не носи отговорност за щети причинени на МПС-та.

 

6.9. Всички резервации и настанявания в почивните бази, стопанисвани от ППД се извършват съобразно условията на заявената и потвърдена заявка за резервация.

Почивни бази

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Стандарти за поведение на персонала при обслужването на клиенти

Стандарти за поведение на персонала при обслужването на клиенти

Стандартите за Обслужване на клиентите на „БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ*...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??