БДЖ - Правила за социална сума при почивка

 

П Р А В И Л А

 

за ползване на социална сума,

 

 предоставена от работодателите на работниците и служителите в „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД

в сила от 01.03.2022 г.

 

С настоящите правила се определят редът и условията за ползване от страна на работниците и служителите на „Карта за почивка”(Приложение 1), предоставяна от работодателите „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, наричани по-долу „дружества“ или „работодатели”, при ползване на почивните станции на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

Чл. 1. (1) Работодателят поема 50% от разходите на работниците и служителите за почивка в почивните базите на „Холдинг БДЖ” ЕАД – самостоятелно или заедно с членове на техните семейства, включително партньори при съвместно съжителство,  за период от общо 7 /седем/ календарни дни.

 (2) Работодателят поема 100% от разходите на определена категория работници и служители за „Профилакторум“, с продължителност от 5 /пет/ календарни дни, които се ползват еднократно в рамките на календарната година.

 

Чл. 2.(1) За да се възползва от правото си, работникът/служителят заявява своето желание да получи „Карта за почивка“ от съответното дружество в отдел/дирекция „Човешки ресурси“ към съответното дружество.

(2)„Картата за почивка” е валидна за конкретен период и потвърждава правото на работника/служителя и членовете на неговото семейство, съответно партньорите при съвместно съжителство, да почиват с намаление в посочената в картата почивна станция на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

(3) Работниците/служителите, имащи право на карта „Профилакториум“,  могат да ползват „Карта за почивка“ извън периода на активен сезон в ЦПВК „Паничище“ и ПВЦ „Приморско“, обявен за всяка почивна станция по отделно, както и през целият летен сезон в ПВЦ „Железничар“, като за  членовете на техните семейства, съответно за партньорите при съвместно съжителство, се заплаща по цени от действащия ценоразпис в съответната почивна станция.

(4) Работникът/служителят ползва получената “Карта за почивка” в почивните станции на „Холдинг БДЖ” ЕАД, след съгласуване с прекия си ръководител на периода на ползване на платен годишен отпуск или профилакториум за съответната година, по реда създаден във всяко от дружествата.

 

Чл. 3. (1) Поделението/дружеството (работодател) на работникът/служителят заплаща 50% от осъществената почивка по “Карта за почивка”, по банков път на „Поделение за почивна дейност“ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, съгласно условията на резервацията.

(2) Работникът/служителят заплаща на място останалите 50%, от дължимите суми за реализираните нощувки и храни съгласно действащия ценоразпис в съответната почивна станция.

(3) Ако периодът на реален престой на съответния работник/служител за нощувки и храна е по-голям от посочения в „Карта за почивка“, разликата се доплаща от работника/служителя на място, по цени на действащия ценоразпис в съответната почивна станция или съгласно направената предварителна резервация.

(4) Работникът/служителят заплаща всички причинени по време на престоя, от него или от членовете на семейството му, съответно  от партньорите при съвместно съжителство, щети на имущество и/или инвентар на почивната станция.

 

Чл. 4.(1) Работниците/служителите индивидуално правят резервация по телефона или имейл на рецепцията на съответната почивна станция, като указват начина на осъществяване - пълно или частично чрез „Карта за почивка“ и получават уникален резервационен номер, с указан срок за потвърждение между 10 и 20 дни.

(2) Работникът/служителят записва в съответното поле на „Карта за почивка“ –почивната база, номера на резервацията, датите на периода за който искат поемане на % от разходите, и името на служителя направил резервацията, след което предоставя картата на прекия си ръководител за съгласуване.

(3) Прекият ръководител извършва проверка за спазване на изискванията по ал. 2, съгласува и предава картата на служителите от отдел „Човешки ресурси”, на които е възложено да отговарят за социалната дейност на съответното дружество/поделение.

(4) Служителите от отдел „Човешки ресурси”, на които е възложено да отговарят за социалната дейност на съответното дружество/поделение, регистрират „Карта за почивка“ в нарочен регистър, който съдържа следните данни:

  • Номер на „Карта за почивка“;
  • Тип карта – за почивка или профилакториум;
  • Име, презиме и фамилия на работника/служителя;
  • Номер и дата на резервация;
  • Дни на покритие на „Карта за почивка“;
  • Длъжност;
  • Отдел/дирекция;
  • Дружество/поделение;
  • Телефонен номер.

(5) За потвърждаване на резервацията, служителите от отдел „Човешки ресурси” на които е възложено да отговарят за социалната дейност на съответното дружество/поделение, изпращат по електронен път сканирано копие от издадената „Карта за почивка“ с регистрирана резервация към Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

(6) Ако в срока по чл. 4, ал. 1,  не бъде изпратена „Карта за почивка“, то резервацията се счита за автоматично анулирана от Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД  и работникът/служителя трябва да направи нова резервация, или да поиска удължаване на валидност й преди нейното изтичане.

 

Чл. 5.(1) При одобрение на „Карта за почивка“, работниците/служителите получават следните документи, които се предоставят от тях на рецепцията на почивната станция при настаняване:

(2) Заверено копие на съгласуваната от прекия ръководител и от отдел „Човешки ресурси” съответна „Карта за почивка”.

(3) Издадена „Служебна бележка“ с валидност 30 дни (Приложение 2) от отдел „Човешки ресурси” на съответното дружество, удостоверяваща, че работникът/служителят е в трудови правоотношения със същото, както и членовете на семейството, съответно партньорите при съвместно съжителство, с които ще бъде използвана издадената „Карта за почивка”.

 

Чл. 6. В случай на неодобрение за издаване на „Карта за почивка“ (неразрешен отпуск, служебна ангажираност и т.н.), работодателят уведомява съответния работник/служител за отказа, като посочва причините за това.

 

Чл. 7.(1) Издадена „Карта за почивка“ и съответната свързана резервация за почивка, могат да бъдат анулирани при спазване на условията за това по направената резервация.

(2) В случай, че за дадена резервация няма упоменато друго, анулирането на същата и на издадената „Карта за почивка“ се прави минимум 10 дни преди датата за настаняване в активен сезон и минимум 5 дни преди датата за настаняване в нисък сезон.

(3) Издадена „Карта за почивка“ се анулира от работника/служителя с уведомяване на рецепцията на съответната почивна станция и искане до прекия ръководител и отдел „Човешки ресурси” от съответното дружество/поделение.

(4) В случай на анулиране поради служебна ангажираност, работодателят удостоверява това със запис и заверка от прекия ръководител и от отдел „Човешки ресурси” върху съответната „Карта за почивка”.

(5) Служителите, на които е възложено да отговарят за социалната дейност на съответното дружество/поделение, отразяват анулирането в регистъра и изпращат по електронен път сканирано копие на анулираната „Карта за почивка“ до съответната почивна база.

 

Чл. 8. Анулиране на издадена „Карта за почивка” поради прекратяване на трудово-правните отношения между работника/служителя и работодателя, същото се извършва от работодателя по реда на чл. 7, ал. 5.

 

Чл. 9.  (1) При дължима неустойка за късно анулиране или неявяване за настаняване, същата се дължи от съответната страна – работник/служител или работодател, в зависимост от условията по реда на чл. 7 и съгласно „Общи условия за резервации и анулирания“.

(2) При вина на работника/служителя, до заплащане на неустойката по ал.1, Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД си запазва правото да не приема други резервации от негова страна, а работодателят - да не издава друга „Карта за почивка”.

(3) Всички случаи, при които работникът/служителят не може да се възползва от направената резервация и издадена „Карта за почивка” по независещи от него и несвързани с работодателя причини (негово или на член от семейството, съответно партньор при съвместносъжителство, тежко заболяване, удостоверено с болничен лист с определен домашен или болничен режим на лечение, или смърт на роднина, удостоверено със съответните документи), се разглеждат индивидуално от отдел/дирекция „Човешки ресурси“ към съответното дружество.

 

Чл. 10. Всички случаи, които не са уредени в настоящите правила, се разрешават от ЦСС по КТД на съответното дружество.

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

 

Чл. 11. (1) Работникът/служителят може да осъществи почивка в някоя от почивните базите на „Холдинг БДЖ” ЕАД и без предварителна резервация, ако към момента на явяване има свободни места.

(2) В случаите по ал.1, работникът/служителят заплаща изцяло на рецепция дължимите за престоя суми, като след връщането си на работа подава до отдел „Човешки ресурси“ на съответното дружество/поделение, Искане за изплащане на социална сума за почивка, в размер и обхват, определени в действащия КТД на дружеството.

(3) Искането трябва да бъде придружено с фактура и документ, издаден от страна на Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, удостоверяващ извършването на почивката, както и броя и имената на почиващите.

(4) Размерът на сумата за възстановяване не може да бъде по-голям от изчислената такава за почивка на база действащия ценоразпис в съответната почивна станция, както и за повече от наличните към текущата дата на работника/служителя дни почивка с доплащане от работодателя.

(5) В срок от две седмици от получаване на искането по ал.2, служителите от отдел „Човешки ресурси“ на които е възложено да отговарят за социалната дейност на съответното дружество/поделение, извършват проверка на заявените обстоятелства и излизат с писмено становище за основателността на искането и за размера на сумата за възстановяване.

(6) При уважаване на искането, дните почивка се отразяват в личното досие на работника/служителя, а сумата подлежаща на възстановяването се изплаща заедно със следващото месечно възнаграждение на работника/служителя, като от нея се приспадат дължимите осигурителни вноски и данък общ доход, дължими от работника/служителя, съгласно действащото данъчно и осигурително право.


Настоящите Правила са приети от работодателите: „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и от следните синдикални организации в трите дружества – от страна на КНСБ: Синдикат на железничарите в България, Съюз на транспортните синдикати в България, и от страна на КТ “Подкрепа”: Национален железничарски синдикат “Подкрепа” и Федерация на транспортните работници “Подкрепа”.

Почивни бази
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??