„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1030 /хиляда и тридесет/ броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба на:

1030 /хиляда и тридесет/ броя товарни вагони,

собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и

от мястото, където се намират, пономерно описани в Приложение № 1

към тръжната документация, разделени в 1030 лота

 

1. Описание на активите: 1030 /хиляда и тридесет/ броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 1030 лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са посочени в Приложение № 1 към настоящото обявление.

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един товарен вагон.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания по сключения договор и начина им на плащане са описани в проекта на договора към Тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 14.12.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжни документи ще се продават всеки работен ден до 09.12.2016 г. (включително) в град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу заплатена такса от 200,00 (двеста) лева, без ДДС в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

7. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за съответния лот и трябва да бъде внесен по банков път, и при условия, указани в Тръжната документация в срок до 12.12.2016 г. (включително).

8. Оглед на активите може да се извършва по местонахождението им всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 12.12.2016 г. (включително), срещу закупени тръжни документи, при спазване изискванията за безопасност.

9. Заявленията за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 13.12.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 09.01.2017г. от10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

- тръжни документи да се продават при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 04.01.2017 г. (включително).

- депозитът за участие в повторния търг е в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот и следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 05.01.2017 г. (включително).

- оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 05.01.2017 г. (включително).

- заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 06.01.2017 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Да нямат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж/.

- Да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304.

Debug: ??x??