„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на 5 (пет) броя излезли от употреба вагон-цистерни и 2 (два) броя балони от вагон-цистерни

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БДЖ – Пътнически превози” ЕООДобявява търг с явно наддаване за продажба на 5 (пет) броя излезли от употреба вагон-цистерни и 2 (два) броя балони от вагон-цистерни в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделени в 2 (два) лота

 

1. Описание на обекта на търга: Продажба на 5 (пет) броя излезли от употреба вагон-цистерни и 2 (два) броя балони от вагон-цистерни в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделени в 2 (два) лота, както следва:

– ЛОТ №1 – 5 (пет) броя излезли от употреба вагон-цистерни, индетифицирани с номера:70800863, 708, 708007-9, 705003-5, 705003-3;

– ЛОТ №2 – 2 (два) броя балони от вагон-цистерни, индетифицирани с номера: 7250224-8 и 250910-2.

2. Начална тръжна цена и съпка на наддаване:

 

Лот №

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

1

32 000,00 лева

3 200,00 лева

2

8 800,00 лева

880,00 лева

 

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на активите.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: Търг с явно наддаване  за продажба на активи, описани в т.1.

4.Начин на плащане:

4.1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот се внася по сметка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по банков път.

4.2. Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в проекто-договора към тръжната документация.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: 15.01.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6.Ред за получаване на тръжна документация: В срок до 14:00 ч. на 12.01.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, срещу невъзвръщаеми 100,00 /сто/ лв. без ДДС, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД - ул. „Иван Вазов" № 3.

7.Депозитът за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот, следва да се внесе в срок до 13.01.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извършва срещу закупена тръжна документация всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 13.01.2016 г. /включително/.

9. Краен срок за приемане на заявленията за  участие: Заявления за участие в търга да се приемат до 16:00 ч. на 14.01.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: В случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 22.01.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов”  № 3, при което:

  • Тръжната документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото обявление в срок до 19.01.2016 г. /включително/;
  • Депозитите за участие в търга следва да се внасят при условията и по реда на т. 7 от настоящото обявление в срок до 20.01.2016 г. /включително/;
  • Оглед на обектите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление в срок до 20.01.2016 г.;
  • Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 21.01.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

11.Изисквания към участниците:  

  • Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
  • Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.
  • За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

Допълнителна информация относно провеждане на търга с явно наддаване за продажба на 5 (пет) броя излезли от употреба вагон-цистерни и 2 (два) броя балони от вагон-цистерни в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделени в 2 (два) лота,  може да се получи на телефон и факс: 02/8 907 304

 

 

 

Debug: ??x??