„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот „Офис – 80,87 кв.м. /Международно пътническо бюро „Рила”/, гр. Варна, ул. „Преслав” № 13

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

обявява търг с явно наддаване за продажба нанедвижим имот „Офис – 80,87 кв.м. /Международно пътническо бюро „Рила”/, гр. Варна, ул. „Преслав” № 13,собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

1. Описание на обекта на търга: продажба на недвижим имот „Офис – 80,87 кв.м. /Международно пътническо бюро „Рила”/, гр. Варна, ул. „Преслав” № 13, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

2. Начална тръжна цена и съпка на наддаване:

  • Начална тръжна цена – 148 767,00 / сто четиридесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и седем/ лева.
  • Стъпка на наддаване – 7 000,00 /седем хиляди/ лева.

Ценовото предложение не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

3. Вид на търга: търг с явно наддаване, по реда и при условията на решение на Съвета на директорите на “Холдинг БДЖ” ЕАД, отразено в т. 13.3 на протокол № 78/20.11.2015 г.

4.Начин на плащане: заплащането на достигнатата на търга цена, намалена с внесения депозит за участие в търга следва да се извърши преди изповядване на сделката пред нотариус по сметка, посочена от продавача.

5. Дата, място и час на провеждане на търга:  търгът  ще се проведе на 29.01.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6.Ред за получаване на тръжна документация: тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:00 ч. в срок 26.01.2016 г. /включително/ в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1, деловодство, срещу заплатена такса от 100,00 /сто/ левабез ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

 

7.Депозитът за участие в търга, в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева, следва да се внесе в срок до 27.01.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Условия за оглед на обектите: оглед на обектите може да се извършва срещу закупена тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 27.01.2016 г. /включително/.

9.Краен срок за приемане на заявленията за участие: заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 28.01.2016 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: в случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 05.02.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

  • тръжната документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящата обява, в срок до 02.02.2016 г. /включително/;
  • депозитът за участие в търга следва да се внесе при условията и по реда на т. 7 от настоящата обява в срок до 03.02.2016 г. /включително/;
  • оглед на обектите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящата обява, в срок до 03.02.2016 г.; 
  • заявленията за участие да се приемат до 16:00 ч. на 04.02.2016 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул.  „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11.Изисквания към участниците:  

  • Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – “Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
  • Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.
  • За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

 

Допълнителна информация относно провеждане на търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот „Офис – 80,87 кв.м. /Международно пътническо бюро „Рила”/, гр. Варна, ул. „Преслав” № 13, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” може да се получи на телефон и факс: 02/8 907 304.

 

Debug: ??x??