„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Поземлен имот с кадастрален № 66264.623.3019 жп терен за релсов транспорт, представляващ застроено и незастроено дворно място с площ 7 118 кв.м., ведно със застроена площ в имота сграда – гараж с РЗП 14 кв.м. и жп инфраструктура нормални и теснопътни коловози и стрелки”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

„Поземлен имот с кадастрален № 66264.623.3019 жп терен за релсов транспорт, представляващ застроено и незастроено дворно място с площ 7 118 кв.м.,

ведно със застроена площ в имота сграда – гараж с РЗП 14 кв.м. и

жп инфраструктура нормални и теснопътни коловози и стрелки”,

намиращи се в района на Локомотивно депо Септември,

гр. Септември, ул. „Любен Каравелов” № 2-в,

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

1. Описание на обекта на търга: продажба на недвижим имот „Поземлен имот с кадастрален № 66264.623.3019 жп терен за релсов транспорт, представляващ застроено и незастроено дворно място с площ 7 118 кв.м., ведно със застроена площ в имота сграда – гараж с РЗП 14 кв.м. и жп инфраструктура нормални и теснопътни коловози и стрелки”, намиращи се в района на Локомотивно депо Септември, гр. Септември, ул. „Любен Каравелов” № 2-в, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

2. Начална тръжна цена и съпка на наддаване:

  • Начална тръжна цена – 90 013,00 /деветдесет хиляди и тринадесет/ лева без ДДС.
  • Стъпка на наддаване – 4 500,65 лв. /четири хиляди и петстотин лв. и шестдесет и пет ст./.

Върху достигнатата на търга цена не се начислява ДДС.

Ценовото предложение не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена  или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда и при условията на решение на Съвета на директорите на “Холдинг БДЖ” ЕАД, отразено в т. 16.2 на протокол № 73/30.10.2015 г. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4.Начин на плащане: заплащането на достигнатата на търга цена, намалена с внесения депозит за участие в търга следва да се извърши преди изповядване на сделката пред нотариус по сметка, посочена от продавача, като внесения депозит за участие в търга ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.  

5. Дата, място и час на провеждане на търга:  търгът  ще се проведе на 10.06.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6.Ред за получаване на тръжна документация: тръжна документация ще се продава всеки работен ден в срок до 07.06.2016 г. /включително/ в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1, деловодство, срещу заплатена такса от 100,00 /сто/ левабез ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

7.Депозитът за участие в търга е 30% от началната тръжна цена, посочена в т. 2, т.е. 27 003,90 лв. /двадесет и седем хиляди и три лв. и деветдесет ст./, следва да се внесат в срок до 08.06.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник да се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Условия за оглед на обекта: оглед на обекта може да се извършва срещу закупена тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 08.06.2016 г. /включително/ при спазване на изискванията за безопасност.

9. Краен срок за приемане на заявленията за  участие: заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 09.06.2016 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул.  „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: в случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 17.06.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов”  № 3, при което:

  • тръжната документация да се получава при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 14.06.2016 г. /включително/;
  • депозитите за участие в търга следва да се внасят при условията и по реда на т. 7 от настоящото обявление в срок до 15.06.2016 г. /включително/;
  • оглед на обекта може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 15.06.2016 г.;
  • Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 16.06.2016 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11.Изисквания към участниците:

  • Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – “Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
  • Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация
  • За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на телефон и факс: 02/8 907 304.

Debug: ??x??