„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Поземлен имот с кадастрален № 66264.601.3016 застроено и незастроено дворно място с обща площ 911 кв.м., ведно със застроената в имота сграда за обществено хранене – жп стол с РЗП 643,11 кв.м.”, намиращ се в района на локомотивно депо Септември

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

обявява търг с тайно наддаване за продажба на

„Поземлен имот с кадастрален № 66264.601.3016 застроено и

незастроено дворно място с обща площ 911 кв. м., ведно със застроената в имота сграда

за обществено хранене – жп стол с РЗП 643,11 кв.м.”,

намиращ се в района на локомотивно депо Септември,

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

1. Описание на обекта на търга: Продажба на недвижим имот, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД - „Поземлен имот с кадастрален № 66264.601.3016 застроено и незастроено дворно място с обща площ 911 кв. м., ведно със застроената в имота сграда за обществено хранене – жп стол с РЗП 643,11 кв. м.”, намиращ се в района на локомотивно депо Септември, гр. Септември, ул. „Любен Каравелов” № 2-в.

2. Начална тръжна цена и съпка на наддаване:

  • Начална тръжна цена – 76 138,00 /седемдесет и шест хиляди сто тридесет и осем/ лв.
  • Стъпка на наддаване – 7 000,00 /седем хиляди/ лв.

Върху достигнатата на търга цена не се начислява ДДС.

Ценовото предложение не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване, открито заседание по реда и при условията на решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, отразено в т. 13 на протокол № 71/16.10.2015 г.

4. Начин на плащане: Заплащането на достигнатата на търга цена, намалена с внесения депозит за участие в търга следва да се извърши преди изповядване на сделката пред нотариус по сметка, посочена от продавача.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 04.12.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Ред за получаване на тръжна документация: Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 01.12.2015 г. /включително/ в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, Деловодство срещу заплатена такса от 100,00 /сто/ лв.без ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

7. Депозитът за участие в търга в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лв., следва да се внесе в срок до 02.12.2015 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извършва срещу закупена тръжна документация всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 02.12.2015 г. /включително/ при спазване на изискванията за безопасност на територията на локомотивното депо.

9. Краен срок за приемане на заявленията за  участие: Заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 03.12.2015 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: В случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 11.12.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов”  № 3, при което:

  • Тръжната документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящата обява в срок до 08.12.2015 г. /включително/;
  • Депозитът за участие в търга следва да се внасе при условията и по реда на т. 7 от настоящата обява в срок до 09.12.2015 г. /включително/;
  • Оглед на обектите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящата обява в срок до 09.12.2015 г.; 
  • Заявленията за участие да се приемат до 16:00 ч. на 10.12.2015 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

11. Изисквания към участниците:  

  • Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
  • Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.
  • За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

Допълнителна информация относно провеждането на търга може да се получи на телефони: 02/8 907 304 и 0884 992 400

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Debug: ??x??