“БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 100 броя пътнически вагона

 

 

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

открива търг с тайно наддаване за продажба на 100 броя пътнически вагона

 

1. Описание на обекта100 /сто/ броя пътнически вагона, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към проекта на договора към Тръжната документация, разделени в сто лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

 

 

Лот №

Пътнически вагон №

Начална тръжна цена без ДДС

Стъпка на наддаване

1

5152 6080 572-3

54 630,00

5 463,00

2

5152 6080 582-2

60 830,00

6 083,00

3

5152 6080 589-7

60 830,00

6 083,00

4

5152 6080 598-8

85 990,00

8 599,00

5

5152 6080 599-6

23 370,00

2 337,00

6

5152 6080 601-0

57 730,00

5 773,00

7

5152 6080 605-1

64 100,00

6 410,00

8

5152 6080 606-9

60 830,00

6 083,00

9

5152 6080 608-5

60 830,00

6 083,00

10

5152 6080 609-3

51 010,00

5 101,00

11

5152 7030 500-3

29 060,00

2 906,00

12

5152 7030 501-1

22 280,00

2 228,00

13

5152 7030 502-9

20 590,00

2 059,00

14

5152 7030 503-7

23 980,00

2 398,00

15

5152 7030 505-2

32 440,00

3 244,00

16

5152 7030 506-0

23 980,00

2 398,00

17

5152 7030 507-8

23 980,00

2 398,00

18

5152 7030 508-6

18 900,00

1 890,00

19

5152 7030 509-4

29 060,00

2 906,00

20

5152 7030 510-2

29 060,00

2 906,00

21

5152 7030 511-0

22 280,00

2 228,00

22

5152 7030 512-8

22 280,00

2 228,00

23

5152 7071 513-6

42 270,00

4 227,00

24

5152 7071 514-4

23 980,00

2 398,00

25

5152 7071 515-1

22 750,00

2 275,00

26

5152 7071 516-9

23 980,00

2 398,00

27

5152 7071 517-7

22 750,00

2 275,00

28

5152 7071 518-5

22 750,00

2 275,00

29

5152 7071 519-3

29 160,00

2 916,00

30

5052 8433 003-0

33 320,00

3 332,00

31

5052 8433 004-8

31 720,00

3 172,00

32

5052 8433 009-7

33 690,00

3 369,00

33

5052 8443 006-1

33 320,00

3 332,00

34

5052 8443 007-9

33 320,00

3 332,00

35

5052 8443 008-7

31 720,00

3 172,00

36

5052 2017 554-9

30 740,00

3 074,00

37

5052 2017 582-0

34 170,00

3 417,00

38

5052 2017 587-9

32 450,00

3 245,00

39

5052 2017 596-0

20 320,00

2 032,00

40

5052 2017 646-3

29 210,00

2 921,00

41

5152 2047 154-1

22 840,00

2 284,00

42

5152 2047 201-0

45 870,00

4 587,00

43

5152 2047 218-4

41 290,00

4 129,00

44

5152 2047 238-2

34 070,00

3 407,00

45

5152 2047 243-2

14 500,00

1 450,00

46

5152 2047 268-9

27 490,00

2 749,00

47

5152 2047 278-8

52 420,00

5 242,00

48

5152 2047 281-2

21 210,00

2 121,00

49

5152 2047 455-2

32 430,00

3 243,00

50

5152 2047 458-6

50 860,00

5 086,00

51

5152 2047 463-6

28 890,00

2 889,00

52

5152 2047 464-4

13 000,00

1 300,00

53

5152 2047 470-1

13 000,00

1 300,00

54

5152 2047 472-7

13 000,00

1 300,00

55

5152 2047 477-6

22 310,00

2 231,00

56

5152 2047 478-4

11 720,00

1 172,00

57

5152 2047 479-2

33 930,00

3 393,00

58

5152 2047 482-6

19 200,00

1 920,00

59

5152 2047 485-9

19 200,00

1 920,00

60

5152 2047 516-1

19 340,00

1 934,00

61

5152 2047 615-1

34 170,00

3 417,00

62

5152 2047 618-5

43 540,00

4 354,00

63

5152 2047 619-3

46 890,00

4 689,00

64

5152 2047 630-0

22 840,00

2 284,00

65

5152 2047 631-8

12 400,00

1 240,00

66

5152 2047 632-6

12 490,00

1 249,00

67

5152 2047 639-1

59 110,00

5 911,00

68

5152 2047 643-3

38 960,00

3 896,00

69

5152 2047 672-2

13 050,00

1 305,00

70

5152 2047 863-7

13 000,00

1 300,00

71

5152 2047 888-4

12 490,00

1 249,00

72

5152 2047 921-3

13 680,00

1 368,00

73

5152 2047 928-8

27 310,00

2 731,00

74

5152 2047 931-2

12 490,00

1 249,00

75

5152 2047 946-0

41 730,00

4 173,00

76

5052 2017 615-8

33 540,00

3 354,00

77

5052 2017 616-6

41 770,00

4 177,00

78

5052 2017 669-5

21 890,00

2 189,00

79

5052 2017 676-0

32 350,00

3 235,00

80

5052 2017 689-3

11 760,00

1 176,00

81

5052 2017 690-1

36 010,00

3 601,00

82

5052 2017 693-5

14 320,00

1 432,00

83

5052 2017 697-6

25 500,00

2 550,00

84

5052 2017 704-0

27 210,00

2 721,00

85

5052 2017 709-9

13 680,00

1 368,00

86

5052 2017 721-4

22 740,00

2 274,00

87

5052 2017 734-7

13 040,00

1 304,00

88

5052 2017 740-4

13 040,00

1 304,00

89

5052 2017 744-6

35 770,00

3 577,00

90

5052 2017 736-2

41 770,00

4 177,00

91

5052 2017 745-3

25 500,00

2 550,00

92

5152 2047 265-5

50 790,00

5 079,00

93

5152 2047 288-7

47 800,00

4 780,00

94

5152 2047 487-5

48 330,00

4 833,00

95

5152 2047 489-1

14 320,00

1 432,00

96

5152 2047 571-6

41 190,00

4 119,00

97

5152 2047 612-8

35 770,00

3 577,00

98

5152 2047 793-6

22 620,00

2 262,00

99

5152 2047 802-5

41 190,00

4 119,00

100

5152 2047 864-5

41 190,00

4 119,00

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един вагон.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот.

3. Вид на търга:

- Търг с тайно наддаване. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в проекта на договора към тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 02.09.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците да се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжни документи се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 28.08.2015 г. /включително/ в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, срещу невъзвръщаеми 100 /сто/ лева /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

7. Оглед на пътническите вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, предлагани за продажба на търг, може да бъде извършен по местонахождението им, съгласно Приложение № 1 към проекта на договора към Тръжната документация, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 31.08.2015 г., срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове пътнически вагони да се внeсе от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 31.08.2015 г.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

9. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 01.09.2015 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 09.09.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1, при което:

- тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящата обява в срок до 14:00 ч. на 04.09.2015 г. /включително/;

- депозит за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове пътнически вагони да се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 07.09.2015 г.;

- оглед на пътническите вагони да се извършва при условията на т. 7 от настоящата обява, всеки работен ден до 16:00 ч. на 07.09.2015 г.;

- заявления за участие да се приемат до 16:00 ч. на 08.09.2015 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица - „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.

За контакти: Ю. Василева – тел./факс: 02/8 907 304 и 0889 624 460.

 

 

 

Debug: ??x??