„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 5 (пет) броя бракувани пътнически вагона, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, със заделяне на части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, за добиване на скрап, разделени в 5 лота

Debug: ??x??