„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 55 /петдесет и пет/ броя бракувани пътнически вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, със и без заделяне на части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 55 лота

Debug: ??x??