„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 59 /петдесет и девет/ броя бракувани пътнически вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, със заделяне на части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 59 лота

Debug: ??x??