"БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на: излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БДЖ – Пътнически  превози” ЕООД

 

открива търг с тайно наддаване за продажба на:

излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, собственост  на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано в Приложение № 1 към Тръжната документация

 

1. Предмет на търга: излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, собственост  на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано по вид, модел, количество и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделено в 3 (три) лота.

          1. 1. Местонахождението на активите, описани в Раздел І, е както следва:

            1. ЛОТ №1 – ИУЕЕО на територията на гр. София;

            2. ЛОТ №2 – ИУЕЕО на територията на гр. Горна Оряховица;

            3. ЛОТ №3 – ИУЕЕО на територията на гр. Пловдив.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване са както следва:

ЛОТ

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

ЛОТ № 1

940,10 лева

94,00 лева

ЛОТ № 2

987,20 лева

98,00 лева

ЛОТ № 3

1 552,52 лева

155,00 лева

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на активите.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване, открито заседание.

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му. Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

4. Начин на плащане:

- Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот/лотове излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, се внася по сметка на “ БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по банков път.

- Всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекто-договора към тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 21.01.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 08:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 18.01.2016 г. в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД -  град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1, срещу заплатена такса от 50 /петдесет/ лева, без ДДС, в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

7. Оглед на активите може да се извършва по местонахождението им, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16.00 ч., в срок до 19.01.2016 г. (включително) срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Депозитът  за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, следва да се внесе от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 19.01.2016 г. (включително).

След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата тръжна цена за горецитираното излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

9. Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 20.01.2016 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 28.01.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

- тръжна документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 14:00 ч. на 25.01.2016 г.;

- оглед на обекта ще се извършва при условията на т. 7 от настоящото обявление, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 26.01.2016 г. (включително).

- депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 8 от настоящото обявление до 26.01.2016 г. (включително).

- заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 27.01.2016  г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица –“Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжните документи.

Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304 – инж. С. Димитрова и инж. А. Туечка

Debug: ??x??