„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот: „Ведомствено жилище №2”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот:

„Ведомствено жилище №2”, находящ се в гр. Шумен,

ул. „Стационна” №5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

 1. Описание на обекта на търга: Продажба на недвижим имот „Ведомствено жилище №2”, находящ се в гр. Шумен, ул. „Стационна” №5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.
 1. Начална продажна цена и стъпка на наддаване:
 • Начална тръжна  цена – 46 640,00 /четиридесет и шест хиляди шестотин и четиридесет/ лв.
 • Стъпка на наддаване –  2 600,00 /две хиляди и шестотин/ лв.          

             Ценовото предложение не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване по реда и при условията на решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, отразено в т. 13.2 на протокол № 85/17.12.2015 г.

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

 

4.Начин на плащане: Заплащането на достигнатата на търга цена, намалена с внесения депозит за участие следва да се извърши преди изповядване на сделката пред нотариус по сметка, посочена от продавача. 

5. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът  ще се проведе на 31.05.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

      Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6.Ред за получаване на тръжна документация: Тръжна документация ще се продава всеки работен ден в срок до 26.05.2016 г. /включително/ в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, Деловодство срещу заплатена такса от  50,00 /петдесет/ лв.без ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

7.Депозитът за участие в търга в размер на 10 000,00 /десет хиляди / лв. следва да се внесе в срок до 27.05.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. срещу представяне на документ за закупена тръжна документация в срок до 27.05.2016 г. /включително/.

9. Краен срок за приемане на заявленията за  участие: Заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 30.05.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул.  „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: В случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 07.06.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов”  № 3, при което:

 • Тръжната документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото обявление в срок до 02.06.2016 г. /включително/;
 • Депозитът за повторния търг следва да се внесе при условията и по реда на т. 7 от настоящото обявление в срок до 03.06.2016 г. /включително/;
 • Оглед на обекта може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление в срок до 03.06.2016 г.;
 • Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 06.06.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул.  „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
 1. Изисквания към участниците:  
 • Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
 • Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация
 • За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

             Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304

 

Debug: ??x??