“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „ЖП пансион Велико Търново, представляващ поземлен имот заедно с построените в него сгради и намиращите се в имота съоръжения и инвентар”

О Б Я В Л Е Н И Е

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

Открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

„ЖП пансион Велико Търново, представляващ поземлен имот заедно с построените в него сгради и намиращите се в имота съоръжения и инвентар”,

находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Гоце Делчев” № 12,

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

 1. Описание на обекта на търга: Продажба на недвижим имот „ЖП пансион Велико Търново, представляващ поземлен имот заедно с построените в него сгради и намиращите се в имота съоръжения и инвентар”, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Гоце Делчев” № 12, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.
 1. Начална продажна цена и стъпка на наддаване:
 • Начална тръжна цена – 3 425 092,00 /три милиона четиристотин двадесет и пет хиляди и деветдесет и два/ лева.
 • Стъпка на наддаване – 34 251,00 /тридесет и четири хиляди двеста петдесет и един/ лева.

Ценовото предложение не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена  или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

 1. Вид на търга: Търг с тайно наддаване по реда и при условията на решение на Съвета на директорите на “Холдинг БДЖ” ЕАД, отразено в т. 14.2 на протокол № 71/16.10.2015 г. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

 1. Начин на плащане: Заплащането на достигнатата на търга цена, намалена с внесения депозит за участие в търга ще се извършва преди изповядване на сделката пред нотариус по сметка, посочена от продавача.
 1. Търгът ще се проведе на 17.05.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.
 1. Тръжни документи се продават всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 12.05.2016 г. /включително/ в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1, деловодство, срещу заплатена такса от 100,00 /сто/ левабез ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.
 2. Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 13.05.2016 г. /включително/ срещу представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на длъжностно лице.
 1. Депозитът за участие в търга в размер на 171 255,00 /сто седемдесет и една хиляди двеста петдесет и пет/ лева без ДДС да се внася в срок до 13.05.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

 1. Заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 16.05.2016 г. в Деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул.  „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
 1. Повторен търг ще се проведе на 01.06.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов”  № 3, при което:
 • Тръжната документация да се получава при условията на т. 6 от настоящото обявление в срок до 27.05.2016 г. /включително/;
 • Оглед на обекта да се извършва при условията на т. 7 от настоящото обявление в срок до 30.05.2016 г.;
 • Депозитите за участие в търга да се внасят при условията и по реда на т. 8 от настоящото обявление в срок до 30.05.2016 г. /включително/;
 • Заявленията за участие да се приемат до 16:00 ч. на 31.05.2016 г. в Деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул.  „Иван Вазов” № 3, етаж 1.
 1. Изисквания към участниците:  
 • Да не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – “Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
 • Да не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация
 • За участие в търга да се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

За контакти: 02/8 907 304

 

 

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??