“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД oткрива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Сграда Жп бюро Стара Загора”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД,

Открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

„Сграда Жп бюро Стара Загора”,

гр. Сара Загора, ул. „Митрополит Методи Кусев” № 7,

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

 1. Описание на обекта на търга: продажба на недвижим имот „Сграда Жп бюро Стара Загора”, гр. Стара Загора, ул. „Митрополит Методи Кусев” № 7, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.
 2. Начална продажна цена и стъпка на наддаване:
 • Начална тръжна цена – 104 850,00 /сто и четири хиляди осемстотин и петдесет/ лева.
 • Стъпка на наддаване – 10 485,00 /десет хиляди четиристотин осемдесет и пет/ лева.

Ценовото предложение не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена  или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

 1. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда и при условията на решение на Съвета на директорите на “Холдинг БДЖ” ЕАД, отразено в т. 10.2 на протокол № 71/16.10.2015 г. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

 1. Начин на плащане: заплащането на достигнатата на търга цена, намалена с внесения депозит за участие в търга ще се извършва преди изповядване на сделката пред нотариус по сметка, посочена от продавача.

5.Търгът ще се проведе на 19.05.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6.Тръжни документи се продават всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 16.05.2016 г. /включително/ в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1, деловодство, срещу заплатена такса от 100,00 /сто/ левабез ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

7.Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 17.05.2016 г. /включително/, срещу представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на длъжностно лице.

8.Депозитът за участие в търга, в размер на 52 425,00 /петдесет и две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева без ДДС, да се внася в срок до 17.05.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

9.Заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 18.05.2016 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10.Повторен търг ще се проведе на 02.06.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

 • тръжната документация да се получава при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 30.05.2016 г. /включително/;
 • депозитите за участие в търга да се внасят при условията и по реда на т. 7 от настоящото обявление в срок до 31.05.2016 г. /включително/;
 • оглед на обекта да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 31.05.2016 г.;
 • Заявленията за участие да се приемат до 16:00 ч. на 01.06.2016 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул.  „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11.Изисквания към участниците:  

 • Да не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – “Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
 • Да не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.
 • За участие в търга да се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

 

За контакти: тел./факс: 02/8 907 304.

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??