„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на продажба на 27 /двадесет и седем/ единици бракуван тягов подвижен състав /ТПС/ и 8 /осем/ броя бракувани вагон отоплителя /ВО/ за добиване на скрап, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, от мястото, където се намират, със заделяне на годните за втора употреба части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 35 лота

Debug: ??x??