БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 2 (два) броя специализирани картови принтери марка JAVELIN J230I, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

О Б Я В Л Е Н И Е

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на

2 (два) броя специализирани картови принтери марка JAVELIN J230I, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

1. Описание на обекта на търга: 2 (два) броя специализирани картови принтери марка JAVELIN J230I, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

 

  2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

  • Начална тръжна  цена – 4 920,00 /четири хиляди деветстотин и двадесет/ лв.
  • Стъпка на наддаване –  490,00 /четиристотин и деветдесет/ лв.   

      Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на активите.

      ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

           

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване за продажба на активите, описани в т. 1.

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

 

4. Начин на плащане:

1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за активите, описани в т. 1, се внася по сметка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по банков път;

      2. Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в проекто-договора към тръжната документация.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът  ще се проведе на 06.07.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

      Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6.Ред за получаване на тръжна документация: Тръжна документация ще се продава всеки работен ден в срок до 01.07.2016 г. /включително/ в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, Деловодство срещу невъзвращаеми 50,00 /петдесет/ лв.без ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

7.Депозитът за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за активите, описани в т. 1, следва да се внесе в срок до 04.07.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Оглед на продаваните активи може да се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. срещу представяне на документ за закупена тръжна документация в срок до 04.07.2016 г. /включително/.

9. Краен срок за приемане на заявленията за  участие: Заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 05.07.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: В случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 13.07.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов”  № 3, при което:

  • Тръжната документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото обявление в срок до 08.07.2016 г. /включително/;
  • Депозитът за повторния търг следва да се внесе при условията и по реда на т. 7 от настоящото обявление в срок до 11.07.2016 г. /включително/;
  • Оглед на обекта може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 11.07.2016 г.;
  • Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 12.07.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

11.Изисквания към участниците:  

  • Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – “Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж./
  • Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация
  • За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

             Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304

 

 

Debug: ??x??