"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД ПРЕКРАТЯВА: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: 41 бракувани единици тягов подвижен състав /ТПС/, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, със заделяне на части, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, за добиване на скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 41 лота, открит с Решение № 14 от 16.06.2021 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

Debug: ??x??