„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Бракувани 10 (десет) броя 30-тонни, неработещи винтови крикове в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени в 10 лота”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

обявява търг

с тайно наддаване за продажба на „Бракувани 10 (десет) броя 30-тонни, неработещи винтови крикове в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени в 10 лота”

 

 

 1. Описание на обекта:
 • Бракувани 10 (десет) броя 30-тонни, неработещи винтови крикове, в т. ч. – 6 броя 30-тонни винтови крикове с тяло и редуктор без двигател, винт и бронзова гайка и 4 броя 30-тонни винтови крикове с тяло, редуктор и винт без двигател и бронзова гайка в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, заведени задбалансово по сметка 98/4, с инвентарен № 260.534009820661, находящи се в гр. Варна, Бизнес център Варна, Фериботен комплекс, цех „Смяна на талиги”, разделени в 10 (десет) лота.
 1. Начална тръжна цена:

ЛОТ

Вид на актива

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

1

30-тонен винтов крик с тяло и редуктор, без двигател, винт и бронзова гайка

530,00

53,00

2

30-тонен винтов крик с тяло и редуктор, без двигател, винт и бронзова гайка

530,00

53,00

3

30-тонен винтов крик с тяло и редуктор, без двигател, винт и бронзова гайка

530,00

53,00

4

30-тонен винтов крик с тяло и редуктор, без двигател, винт и бронзова гайка

530,00

53,00

5

30-тонен винтов крик с тяло и редуктор, без двигател, винт и бронзова гайка

530,00

53,00

6

30-тонен винтов крик с тяло и редуктор, без двигател, винт и бронзова гайка

530,00

53,00

7

30-тонен винтов крик с тяло, редуктор и винт, без двигател и бронзова гайка

690,00

69,00

8

30-тонен винтов крик с тяло, редуктор и винт, без двигател и бронзова гайка

690,00

69,00

ЛОТ

Вид на актива

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

9

30-тонен винтов крик с тяло, редуктор и винт, без двигател и бронзова гайка

690,00

69,00

10

30-тонен винтов крик с тяло, редуктор и винт, без двигател и бронзова гайка

690,00

69,00

 

 

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един 30-тонен винтов крик.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на  Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко обявено от съответния кандидат ценово предложение за съответния лот не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки за съответния лот.

 

 1. Вид на търга: Търг с тайно наддаване за продажба на бракувани 10 (десет) броя 30-тонни, неработещи винтови крикове в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени в 10 (десет) лота. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

 1. Начин на плащане: Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в Тръжната документация и проекта на договора.
 2. Дата, място и час за провеждане на търга:
 • Търгът ще се проведе на 31.03.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София,  ул. „Иван Вазов” № 3.
 • Регистрация на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга
 1. Ред за получаване на тръжна документация: Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:00  ч. в срок до 28.03.2016 г. /включително/ в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, Деловодство срещу заплатена такса от 100 /сто/ лв. без ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.
 2. Условия за оглед на обекта: Оглед на активите може да се извършва срещу закупена тръжна документация всеки работен ден от 09:00 ч. до 16.00 ч. в срок до 29.03.2016 г. /включително/ при спазване на изискванията за безопасност.
 3. Депозитът за участие в търга е в размер на 50 % от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове, за който кандидатът участва.
 • Депозитът следва да се внесе в български лева и да е постъпил до 29.03.2016 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в Тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично се трансформира в част от достигнатата  продажна цена.
 • „БДЖ – Товарни превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.
 1. Краен срок за приемане на документи от участниците: Заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 30.03.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
 2. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: В случай на непроведен търг, съгласно тръжните условия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани 10 (десет) броя 30-тонни, неработещи винтови крикове в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени в 10 (десет) лота, повторното му провеждане ще се извърши на 07.04.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, при което:
 • Тръжна документация ще се продава и получава при условията на т. 6 от настоящото обявление в срок до 04.04.2016 г. /включително/;
 • Депозитите за участие в повторния търг следва да се внасят при условията и по реда на т. 7 от настоящото обявление в срок до 05.04.2016 г. /включително/;
 • Оглед на обектите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление в срок до 05.04.2016 г.
 • Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 06.04.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
 1. Изисквания към участниците:
 • Не се допускат до участие в търга лица, които имат изискуеми задължения към „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД към датата на подаване на документите за участие.
 • За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити за съответния лот/лотове и подали заявление за участие, съгласно условията описани в тръжната документация.

 

 

Debug: ??x??